Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium magnetokalorického jevu u vybraných intermetalických sloučenin
Název práce v češtině: Studium magnetokalorického jevu u vybraných
intermetalických sloučenin
Název v anglickém jazyce: Study of the magnetocaloric effect of selected intermetallic compounds
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc.
Řešitel:
Předběžná náplň práce
Entropie krystalické pevné látky závisí mimo jiné i na intenzitě aplikovaného magnetického pole. V případě, že látka obsahuje elementární magnetické momenty a zejména dojde-li k jejich magnetickému uspořádání, je změna entropie ve vnějším magnetickém poli dosti výrazná. V důsledku změny entropie dojde k ohřevu nebo k ochlazení studované látky. V současnosti se využití magnetokalorického jevu pro komerční chladicí aplikace jeví jako vysoce efektivní a přitom ekologicky šetrná technologie. Cílem práce je analýza magnetokalorického jevu v systému několika vybraných intermetalických sloučenin kovů vzácných zemin s d- a p-kovy. Analýza bude založena na studiu měrného tepla a magnetizace s aplikací současných modelů. Náplní práce je:
a) metodika a technika měření měrného tepla a magnetizace na moderní aparatuře
b) seznámení se s příslušnými modely změny magnetické entropie
c) detailní numerická analýza naměřených dat v rámci současných modelů.
U uchazeče se předpokládají znalosti na úrovni absolvování přednášky Fyzika IV.


Zájemci se mohou dozvědět podrobnosti:
osobně:
Doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc.
KFES
Ke Karlovu 5
1. patro, č.dv. 25 nebo přízemí, č.dv. 30,31
na e-mailové adrese:
svoboda@mag.mff.cuni.cz
nebo na tel.:
2 21 91 12 27
Po konzultaci se mohou tamtéž přihlásit. Práce je také vhodná pro uchazeče o navazující magisterské studium.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The entropy of the crystalline solid depends on the external conditions, including the applied magnetic field. In the case that the solid contains elementary magnetic moments and namely in the case of ordering of these moments the change of the entropy is pronounced. This change of entropy leads to the heating or cooling of the solid. This so-called magneto-caloric effect is recently considered as highly efficient and ecologically friendly application for commercial cooling.
The aim of this work is the analysis of magneto-caloric effect in selected intermetallic compounds of rare-earths with d- and p-metals. The analysis is based on the specific-heat and magnetization studies within the framework of recent models. This includes:
d) methods and techniques of the specific-heat and magnetization measurements using modern equipment
e) models of the specific heat and entropy changes of the particular system
f) detailed numerical analysis of the measured data using appropriate models
Expected level of knowledge corresponds to the syllabus of the lecture Physics IV.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK