Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Peníze a majetek v hodnotové orientaci člověka
Název práce v češtině: Peníze a majetek v hodnotové orientaci člověka
Název v anglickém jazyce: Money and ownership in peoples' value orientation
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (21-KSOC)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Duffková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.11.2007
Datum zadání: 05.11.2007
Datum a čas obhajoby: 08.09.2008 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Ing. Petra Průšová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Zadání bakalářské práce:

Bakalářská práce bude mít charakter teoreticko-empirický.
V teoretické části autorka ve stručnosti shrne stěžejní myšlenky sociologického teoretického přístupu jednak k tématu peněz a majetku (ekonomické chování člověka, homo oeconomicus, Simmelova filozofie peněz, strukturální funkcionalismus ? AGIL, Inglehartova teorie postmaterialismu a některé další), jednak k hodnotám (především pojetí hodnotové orientace a její zkoumání).
V empirické části se autorka ? na základě poznatků teoretického i metodologického charakteru z první části ? bude věnovat postavení peněz a majetku v hodnotové orientaci obyvatel České republiky v současnosti. Zdrojem dat pro empirickou část budou jak statistické prameny, tak sociologické empirické výzkumy hodnotových orientací (sekundární analýzy těchto výzkumů).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK