Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv pravidelné pohybové aktivity na subjektivní hodnocení fyzické výkonnosti pacientů s kardiovaskulárním onemocněním
Název práce v češtině: Vliv pravidelné pohybové aktivity na subjektivní hodnocení fyzické výkonnosti
pacientů s kardiovaskulárním onemocněním
Název v anglickém jazyce: The impact of regular mobile activity on subjective result of physical
efficiency of patiens with cardiovascular disease
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyziologie (51-500200)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Staša Bartůňková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.11.2007
Datum zadání: 01.11.2007
Datum a čas obhajoby: 15.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2008
Oponenti: doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1.fáze: zpracování dostupných literárních poznatků, vytvoření rešerší na dané téma
2.fáze: vytvoření hypotéz, sestavení dotazníků, definice zkoumané populace, definice rizikových faktorů a jejich sledování
3.fáze: vyhodnocení dotazníků
4.fáze: shrnutí získaných poznatků, diskuze, sepsání výukového textu
5.fáze: sepsání diplomové práce

Seznam odborné literatury

1.Chaloupka, V., Elbl, Z., a kol.: Zátěžové metody v kardiologii. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0327-0
2.Silbernagl, S., Lang, F.: Atlas patofyziologie člověka. 1. vydání přeložil: Trojan, S., a kol. Praha: Grada Publishing, 2001. ISBN 80-7169-968-3
3.Maršálek, P.: Rehabilitace a pohybová aktivita po akutních koronárních syndromech. Praha: Triton 2006. ISBN 80-7254-740-2
4.Maršálek, P.: Pohybová terapie po akutních srdečních příhodách. Praha: Triton 2006. ISBN 80-7254-709-7
5.Aschermann, M., a kol.: Kardiologie. Praha: Galén 2004. ISBN 80-7262-290-0
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK