Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití cvičení na terapimasteru pro zlepšení kvality chůze u jedince s quadruspastickou formou DMO
Název práce v češtině: Využití cvičení na terapimasteru pro zlepšení kvality chůze u jedince
s quadruspastickou formou DMO
Název v anglickém jazyce: The Usage of Terapimaster Exercising for the Improvement of the Walking
Quality by the Individual with Quadruspastic Form of Children Cerebral Palsy
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Atletika (51-600100)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Jarmila Segeťová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.09.2007
Datum zadání: 09.09.2007
Datum a čas obhajoby: 11.09.2008 13:00
Místo konání obhajoby: seminární místnost katedry atletiky
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:30.07.2008
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2008
Oponenti: Mgr. Martina Vystrčilová
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Úvod obsahující cíl a základní problematiku
2. Studium literatury zaměřené k problematice: a) dětská mozková obrna ? charakteristika, etiologie, fyziologie a patologie, kategorie, princip diagnostiky, terapie, klasifikace pro zařazování do kategorie zdrav. postižených sportovců s DMO. b) pohybové schopností c) testování
3. Zdůvodnění struktury práce, vlastní výzkum
4. Vytýčení kritérií ? intraindividuální posouzení rehabilitační techniky ?Terapimasteru? zaměřené na udržení rozsahu pohybu, uvolnění, mobilizaci a posílení ramenního kloubu. Provést monitorování a vyhodnocení aktuální úrovně sportovní výkonnosti ve vybraných motorických testech
5. Závěr obsahující shrnutí a zhodnocení práce
6. Zhodnocené výsledky interpretovat a doporučit do praxe (sport. tréninku a rehabilitace)

Seznam odborné literatury
1. DYLEVSKÝ, I., KÁLAL, J., KOLÁŘ, P. a kol. Pohybový systém a zátěž. Praha: Grada Publihing,1997.
2. CHOUTKA, M., DOVALIL,J. Sportovní trénink. Praha:Karolinum, 1991.
3. KÁBELÍKOVÁ, K., VÁVROVÁ, M. Cvičení k obnovení a udržování svalové rovnováhy(průprava ke
správnému držení těla). 1. vyd. Praha: Grada, 1997. 240 s.
4. MĚKOTA, K., BLAHUŠ, P. Motorické testy v tělesné výchově. Praha: SNP,1983.
5. MĚKOTA,K., NOVOSAD, J. Motorické schopnosti. Olomouc: Hanex, 2005.
6. MĚKOTA, K., KOVÁŘ, R. Unifittest (6-60) - manuál pro hodnocení základní motorické výkonnosti a vybraných charakteristik tělesné stavby mládeže a dospělých v České republice. Ostrava: Pdf Ostravské univerzity,1996.
7. MORAVEC,R., KAMPMILLER,T., SEDLÁČEK, J.Eurofit. Bratislava:Slovenská vědecká společnosť pre TV a šport,1996.
8. RYCHLÍKOVÁ, E. Funkční poruchy kloubů končetin. 1.vyd. Praha: Grada Avicenum, 2002.256 s. ISBN 80-247-0237-1.
9. PELIKN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 1998.270 s. ISBN 80-7184-569-8.
10. VÉLE, F. Kineziologie posturálního systému. 1. vyd. Praha: Karolinum,1995.85 s.
11. BLAHUŠ, P., KOVÁŘ, R. Stručný úvod do metodologie. Praha: UK, 1970. 50 s.
12. ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271. ISBN 80-7198-173-7.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK