Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Práce pastoračních asistentů v arcidiecézi pražské
Název práce v češtině: Práce pastoračních asistentů v arcidiecézi pražské
Název v anglickém jazyce: The Service of the Pastoral Assistants in the Archdiocese of Prague
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pastorálních oborů a právních věd (26-KPAO)
Vedoucí / školitel: doc. ThLic. Ing. Aleš Opatrný, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.09.2007
Datum zadání: 21.09.2007
Datum a čas obhajoby: 03.09.2009 00:00
Datum odevzdání tištěné podoby:02.07.2009
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2009
Oponenti: ThLic. Mariusz Kuźniar, Th.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Teoplogické a církevně-právní zásady pro práci laiků v církvi.
Specifické normy ČBK a pražské arcidiecéze - představit, zhodnotit.
Detailněji popsat pastorační a personální situaci v pražské arcidiecézi a její vývoj v posledním dvacetiletí.
Stanovit cíle výzkumu a hypotézy.
Sestavit a distribuovat dotazníky kněžím a pastoračním asistentům, pracujícím ve farní pastoraci.
Dotazníky vyhodnodtit a výsledky porovnat s hypotézami a obecnými zásadami pro práci laiků v církvi.
Seznam odborné literatury
Dokumenty 2. vatikánského koncilu
Jan Pavel II., Christifideles laici
Neuner,Laici v církvi
Život a poslání křesťanů v církvi a ve světě
Opatrný, Pastorace v postmoderní společnosti
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK