Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kolegialita episkopátu ve službě jednoty církve
Název práce v češtině: Kolegialita episkopátu ve službě jednoty církve
Název v anglickém jazyce: Collegiality of the episcopacy in service of the unity of the Church
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra systematické teologie a filosofie (do 2023) (26-KST)
Vedoucí / školitel: ThLic. Mgr. Prokop Brož, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.09.2007
Datum zadání: 18.09.2007
Datum a čas obhajoby: 09.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:12.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2009
Oponenti: prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se zabývá jednou z podstatných vlastností episkopátu Římskokatolické církve ? kolegialitou ? jejíž definici zřetelně poznáváme v ekleziologických úvahách II. vatikánského koncilu, zvláště ve věroučné konstituci Lumen Gentium (viz čl. 20-23) aj.
Autor chce s využitím metody doporučované na výše jmenovaném koncilu (viz Optatam totius, 16) nejprve analyzovat výroky z Písma, Posvátné tradice a Magisteria, které se k stanovenému tématu vztahují a zároveň danou problematiku promýšlet ve světle posledních koncilů a taktéž v perspektivě postkoncilní teologie.
Cílem diplomové práce je ukázat, že kolegialita (sborovost) katolického episkopátu je nezbytným a podstatným prvkem obecné církve a je nutno ji proto chápat v teologickém a nikoli pouze pragmaticko-sociálním smyslu. V neposlední řadě chce autor naznačit význam tématu pro budoucí směrování církve.

Klíčová slova: apoštol, autorita, biskup, episkopát, hierarchie, kolegialita, sbor, služba, církev
Seznam odborné literatury
Katechismus katolické církve. 1. vyd. Praha: Zvon, 1995. 650 s. ISBN 80-7113-132-6
Dokumenty II. vatikánského koncilu. 1. vyd. Praha: Zvon, 1995. 606 s. ISBN 80-7113-089-3
VARCL, Ladislav; DRÁPAL, Dan; SOKOL, Jan. Spisy apoštolských otců. 1. vyd. Praha: Kalich, 2004. 278 s. ISBN 80-7017-003-4
RAHNER, Karl; VORGRIMLER, Herbert. Teologický slovník. 1. vyd. (opravený dotisk). Praha: Zvon, 1996. 440 s. ISBN 80-7113-212-8
SCHMAUS, M. Cirkev. 1. vyd. Bratislava: Rimskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského,1993. 410 s.
RATZINGER, J.: Církev jako společenství. 1. vyd. Praha: Zvon, 1994. 114 s. ISBN 80-7113-102-4
CONGAR, Y. J. Za církev sloužící a chudou. 1. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1995. 134 s. ISBN 80-7192-006-1
ZVĚŘINA, J. Teologie Agapé II. 1. vyd. Praha: Scriptum, 1994. 488 s. ISBN 80-85528-20-7
Hippolyt Římský. Apoštolská tradice. 1. vyd. Velehrad-Roma: Refugium, 2000. 54 s. ISBN 80-86045-45-5
RANKIN, D. Tertullianus a církev. 1. vyd. Brno: CDK, 2002. 244 s. ISBN 80-85959-95-X
GNILKA, J. Ježíš Nazaretský ? poselství a historie. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2001. 296 s. ISBN 80-7021-534-8
HEBLT, Jiří. Sebepochopení církve v proměnách dějin. In Identita církve ? identifikace s církví. 1. vyd. Svitavy: Trinitas, 2002. 80 s. ISBN 80-86036-65-0
In O služebném kněžství. 1. vyd. Svitavy: Trinitas 2006. 212 s. ISBN 80-86885-10-0
KROLL, G. Po stopách Ježíšových. 1. vyd. Praha: Zvon, 1995. 488 s. ISBN 80-7113-097-4
Bible ? Písmo svaté Starého a Nového zákona (Český ekumenický překlad). 4. přepracované vydání. Praha: Česká biblická společnost, 1993. 1308s. ISBN 80-900881-7-1
JOHNSON, L. T. Sacra Pagina. Evangelium podle Lukáše. 1. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2005. 469 s. ISBN 80-7192-560-8
HARRINGTON, D., J. Sacra Pagina. Evangelium podle Matouše. 1. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2003. 469 s. ISBN 80-7192-423-7
LIMBECK, M. Malý stuttgartský komentář. Nový zákon. Evangelium sv. Matouše. 1. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1996. 280 s. ISBN 80-7192-146-7
PORSCH, F. Malý stuttgartský komentář. Nový zákon. Evangelium sv. Jana. 1. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1998. 216 s. ISBN 80-7192-262-5
HORÁK, J. Ježíš v evangeliu podle Marka. 1. vyd. Velehrad-Řím: Křesťanská akademie Řím, 1986. 362 s.
JAN PAVEL II. Život Kristův. Christologické katecheze Jana Pavla II. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2002. [cit. 16.6.2006]. Přístup z: http://www.knihovna.net
Velký sociologický slovník. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova ? Karolinum, 1996. 1627 s. ISBN 80-7184-164-1
REJZEK, J. Český etymologický slovník. 1. vyd. Praha: Leda, 2001. 752 s. ISBN 80-85927-85-3
BOUBLÍK, V.: Boží lid. 2. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1997. 383 s. ISBN 80-7192-307-9
PESCH, O. H.: Druhý vatikánský koncil: 1962 ? 1965: příprava, průběh, odkaz. 1. vyd. Praha: Vyšehrad 1996. 435 s. ISBN 80-7021-194-6
Hanuš Jiří. Fiala Petr. Koncil a česká společnost. 1. vyd. Brno: CDK, 2000. 185 s. ISBN 80-85959-75-5
HANUŠ, J.: První sněm celosvětové církve: První vatikánský koncil 1859-1870. 1. vyd. Brno: CDK, 2001. 121 s. ISBN 80-85959-79-8
MORIN, D.: Učení II. vatikánského koncilu. 1. vyd. Praha: Paulínky, 63 s. ISBN 80-86025-17-9
SKALICKÝ, K. (ed.): Dokumenty Prvního vatikánského koncilu. 1. vyd. Praha: Krystal OP, 2006. 98 s. ISBN 80-85929-85-6
SMOLÍK, J.: Kristus a jeho lid. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 1997. 279 s. ISBN 80-860058-59-3
DOLISTA, J.: Perspektivy církve: vybrané kapitoly z ekleziologie. 1. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000. 119 s. ISBN 80-7192-465-2
All Catholic Church Ecumenical Councils - All the Decrees. Přístup z: http://www.piar.hu/councils/
Internet Christian Librari. Přístup z: http://www.iclnet.org/
WATERWORTH, J. (Ed. and trans.) The canons and decrees of the sacred and oecumenical Council of Trent. London: Dolman, 1848. Přístup z: http://history.hanover.edu/texts/trent/ct23.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK