Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Trojiční tajemství v životě církve v době Apoštolských otců a prvních apologetů
Název práce v češtině: Trojiční tajemství v životě církve v době Apoštolských otců a prvních apologetů
Název v anglickém jazyce: The mystery of the Trinity in the life of the Church in the period
of the Apostolic Fathers and the first apologetes
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra systematické teologie a filosofie (do 2023) (26-KST)
Vedoucí / školitel: doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.09.2007
Datum zadání: 12.09.2007
Datum a čas obhajoby: 26.01.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.12.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:02.12.2008
Datum proběhlé obhajoby: 26.01.2009
Oponenti: prof. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Rámcové vymezení: raná po-novozákonní doba Apoštolských otců a prvních apologetů do konce 2. století.
Úvod: Popis situace tehdejší církve a problematiky. Snaha nalézt explicitní i implicitní výroky a myšlenky týkající se Otce, Syna a Ducha svatého jak byly formulovány prvními křesťanskými autory.
Analýza: 1. Trojiční motivy v praxi církve: poslušnost, hierarchie, jednota církve.
2. Trojice v liturgii církve: Credo, křestní liturgie, hymny.
Závěr: Syntéza.
Seznam odborné literatury
QUASTEN, Johanes. Patrology.
VARCL, L., DRÁPAL, D., SOKOL, J. Spisy Apoštolských otců.
PRUŽINSKÝ, Štefan. Patrológia.
POSPÍŠIL, C.V. Trinitologie.
JOURNEL, M.J. Enchiridion Patristikum.

Bibliografická data budou doplněna.
Předběžná náplň práce
Cílem práce je zmapovat, jakou roli mělo tajemství Trojice v rané církvi do konce 2. století. Východiskem je analýza Trojičních motivů v liturgii a praxi života církve na základě spisů Apoštolských otců, prvních apologetů a ostatní raněkřesťanské literatury. Jedná se o první stupně uvědomění si Trinitárního dogmatu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The present work aims at sketching the role of the mystery of the Trinity in early church (to the end of 2nd century). Basing itself upon the works of the Apostolic Fathers, first apologists and other Christian literature, it analyzes Trinitarian motives in the church?s liturgy and life of the time. This historical layer reflects the first stages of consciousness emergence of the Trinitarian dogma.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK