Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj a testování materiálů na bázi organických vodivých polymerů pro prekoncentrace analytů v GC analýzách
Název práce v češtině: Vývoj a testování materiálů na bázi organických vodivých polymerů pro prekoncentrace analytů v GC analýzách
Název v anglickém jazyce: Development and testing of organic conducting polymeric materials applicable for analyte preconcentration for GC analyses
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Dr. Radomír Čabala
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.10.2007
Datum zadání: 09.10.2007
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2009
Oponenti: prof. RNDr. Ladislav Feltl, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zájem o uvedenou problematiku, základní znalosti a orientace v separačních a elektrochemických metodách, určitá míra manuální zručnosti a píle.
Diplomant se seznámí s pokročilými metodami úpravy vzorků, moderními separačními a elektrochemickými metodami a problematikou materiálového výzkumu.
Předběžná náplň práce
Tématem práce bude příprava a testování materiálů na bázi polypyrolu, polyanilinu a případně dalších organických vodivých polymerů za účelem selektivní a účinné prekoncentrace látek z plynných a kapalných vzorků. Zmíněné polymery jsou ve formě tenkých vrstev vytvořeny buď chemickou nebo elektrochemickou cestou na vhodných nosičích, jimiž mohou být křemenná či kovová vlákna, nebo také syntetické membrány. Tyto nosiče by měly být po pokrytí využíty k selektivní a účinné prekoncentraci látek z plynných či kapalných vzorků a následné analýze HPLC a GC metodami. Diplomant bude testovat a optimalizovat přípravu zmíněných polymerů a jejich směsí s cílem dosažení maximální selektivity a účinnosti prekoncentrace modelových analytů. Jako analytické koncovky bude využívat GC a HPLC metody.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK