Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie lipidů a jejich identifikace pomocí hmotnostní spektrometrie
Název práce v češtině: Vysokoúčinná kapalinová chromatografie lipidů a jejich identifikace pomocí hmotnostní spektrometrie
Název v anglickém jazyce: HPLC of lipids and their identification by mass spectrometry
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.10.2007
Datum zadání: 04.10.2007
Datum odevzdání elektronické podoby:02.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2009
Oponenti: prof. RNDr. Pavel Coufal, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Josef Cvačka, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Práce bude realizována ve spolupráci s Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. (RNDr. Josef Cvačka, Ph.D.), který garantuje jeho finanční zabezpečení. Projekt může být rozvinut do doktorské disertační práce.
Předběžná náplň práce
Lipidy představují celou řadu strukturně odlišných sloučenin odvozených od mastných kyselin a jejich derivátů. V živých organismech plní celou řadu funkcí - jsou základními prvky buněčných membrán, zásobárnou energie i přenašeči signálů. Lipidy jsou studovány z mnoha důvodů, zejména kvůli jejich významu pro lidské zdraví a výživu. V přírodě se vyskytují ve formě velmi komplikovaných směsí, což klade vysoké nároky na jejich analýzu. Většina lipidů obsahuje jak polární funkční skupiny (hydrofilní část), tak nepolární uhlovodíkové řetězce - zbytky mastných kyselin (hydrofobní část). Komplexní směsi se nejprve dělí pomocí adsorpční chromatografie na základě odlišné polarity. Každá z frakcí obsahuje lipidy jedné třídy - bohatou směs strukturně příbuzných látek, které se od sebe vzájemně liší zbytkem mastné kyseliny (zbytky mastných kyselin). Tyto směsi mohou obsahovat desítky i stovky sloučenin stejné třídy. Pro jejich analýzu je nutno velmi pečlivě optimalizovat separační metody tak, aby bylo možno vzájemně rozdělit co nejvíce analytů. Nejdůležitější technikou pro analýzu jednotlivých tříd lipidů je kapalinová chromatografie s hmotnostní detekcí (HPLC/MS). Podle typu lipidů se volí způsob ionizace, nejčastěji se používá chemická ionizace za atmosférického tlaku nebo ionizace elektrosprejem.
V rámci tohoto projektu budou vybrané třídy lipidů izolovány z přírodních materiálů (rostliny, hmyz). Budou hledány optimální podmínky pro separaci směsi lipidů v systémech reverzní nebo argentační chromatografie. Bude zvolen optimální způsob ionizace a jednotlivé sloučeniny budou identifikovány z hmotnostních spekter.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK