Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fotogrammetrické metody kontroly kvality digitálního modelu terénu
Název práce v češtině: Fotogrammetrické metody kontroly kvality digitálního
modelu terénu
Název v anglickém jazyce: Photogrammetric methods for checking quality of digital terrain models
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Vedoucí / školitel: Ing. Markéta Potůčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.01.2007
Datum zadání: 26.01.2007
Datum odevzdání elektronické podoby:05.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2007
Oponenti: Ing. Eva Štefanová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Digitální model terénu (DMT) přestavuje důležitý datový zdroj v mnoha aplikacích jako je např. tvorba ortofot, vytváření 3D modelů krajiny, modelování záplavových území či erozních procesů. V závislosti na aplikaci by DMT měly splňovat požadavky geometrické přesnosti, podrobnosti a úplnosti a měly by být aktuální. Diplomová práce navazuje na poslední výsledky výzkumu v oblasti kontroly kvality DMT a měla by se zaměřit na
 vymezení termínu „kvalita“ digitálního modelu terénu
 zpracování přehledu metod sběru dat a kontroly kvality DMT
 rozpracování metody kontroly DMT tzv. zpětnou projekcí včetně nalezení nejvhodnějšího postupu sjednocení obrazu v barevných leteckých snímcích
 navržení algoritmu automatického zpracování
 implementaci navrženého algoritmu ve skriptovacím jazyce MATLAB včetně uživatelského rozhraní a ověření postupu na praktickém příkladě
Seznam odborné literatury
Manue, D. F. (2001): Digital Elevation Model Technologies and Applications: The Dem Users Manual, ASPRS
Schenk, T. (1999): Digital Photogrammetry, TerraScience, Laurelville
Höhle, J., Potůčková, M. (2006): Evaluation of the Quality of Digital Terrain Models, official publication of EuroSDR (v tisku)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK