Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
MONITORING A MODELACE PROCESU VZNIKU A VÝVOJE AKTIVNÍCH STRUKTURNÍCH PŮD V KRKONOŠÍCH
Název práce v češtině: MONITORING A MODELACE PROCESU VZNIKU A VÝVOJE AKTIVNÍCH STRUKTURNÍCH PŮD V KRKONOŠÍCH
Název v anglickém jazyce: MONITORING AND MODELATION OF ORIGIN AND DEVELOPMENT OF ACTIVE PATTERNED GROUND IN THE GIANT MTS.
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: RNDr. Marek Křížek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.08.2007
Datum zadání: 10.12.2007
Datum odevzdání elektronické podoby:24.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2008
Oponenti: Mgr. Ondřej Marvánek, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce je zaměřena na sledování regelačních cyklů a vývoje strukturních půd v klimaticky exponovaných oblastech Krkonoš. Prvním ze směrů výzkumu je terénní monitoring vybraných strukturních půd v souvislosti s regelačními cykly, mrazovým tříděním, vymrzáním a objemovými změnami. K monitoringu povrchových projevů bude použito přesných posuvných měřidel a fotogrammetrické metody. Vyhodnocení regelačních cyklů bude provedeno s pomocí teplotních a vlhkostních dataloggerů s využitím stávající tříleté řady. Druhým směrem výzkumu je laboratorní modelování mrazového třídění a jevů souvisejících, tj. modelace rychlosti pohybu klastů vzhledem k jejich velikosti a počtu regelačních cyklů. Výsledky obou směrů budou spolu diskutovány z hlediska mezních hodnot pro existenci projevů mrazového třídění, vzdouvání a vymrzání úlomků v podmínkách alpinského bezlesí Krkonoš.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK