Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hnízdní chování a alternativní reprodukční strategie samotářských včel (Hymenoptera: Apoidea)
Název práce v češtině: Hnízdní chování a alternativní reprodukční strategie samotářských včel (Hymenoptera: Apoidea)
Název v anglickém jazyce: Nesting behaviour and alternative reproductive tactics in solitary bees (Hymenoptera: Apoidea)
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jakub Straka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.08.2007
Datum zadání: 28.11.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:21.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2009
Oponenti: doc. Mgr. Martin Konvička, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Předložená diplomová práce se zabývá hnízdním chováním samotářské včely Andrenavaga žijící v hustých agregacích. Detailní znalost chování samotářských včel může býtvelice důležitá, neboť soliterita představuje pravděpodobně výchozí bod v evolucisociálních i obligátně kleptoparazitických skupin blanokřídlých. Populace studovanéhodruhu byla sledována v sezónách 2007 a 2008. Během pozorování byly zjištěny základnídemografické charakteristiky sledovaného druhu, jako je přesný začátek a konec sezóny,délka života, hustota populace, počet hnízd na jedince, atd. Dále byly v podrobnémetogramu popsány všechny prvky hnízdního chování a byla určena jejich přesná sekvencev rámci zásobovacího cyklu. Tyto poznatky umožnily popsat denní aktivitu studovanéhodruhu. Byly zjištěny výrazné rozdíly v chování včel mezi oběma sezónami a dále mezivčelami neparazitovanými a včelami stylopizovanými (parazitovanými řasníky). Ustudovaného druhu byla prokázána existence vnitrodruhového kleptoparazitismu ve forměusurpací. K detekci vnitrodruhového kukaččího chování je klíčové správné přiřazenísamice k zásobené komůrce. Z tohoto důvodu byly otestovány dvě nové metody značenípodzemních komůrek – značení pomocí protilátek či fluorescenčních barev nanesených napyl přinášený dospělými včelami.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Proposed thesis describes nesting behaviour of gregarious solitary bee species Andrenavaga. The knowledge of behaviour in solitary bees can be very important, becausesolitarity might represent the initial point in the evolution of eusociality and obligatecleptoparasitism. A population of the studied species was observed continuously for twonesting seasons, which enabled me to describe basic demographic characteristics of studiedspecies such as lenght of bee season, longevity, density of population, number of nests perfemale life, etc. All the observed behavioural patterns were described in ethogram and theirexact position in provisioning cycle was determined. This information helped me tocompile average daily activity of studied species. I found out major differences in beebehaviour in both years and between nonparasitized and stylopized (parasitized by Stylops)bees. I proved the existence of intraspecific cleptoparasitism in form of usurpations.Because it is crucial to link female to the provisioned cell for the detection of intraspecificcuckoo-like behaviour, I tested two new methods of underground cell marking – proteinmarking and fluorescent dye marking.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK