Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj druhového složení makrozoobentosu na vybraných profilech českého Labe a dolního toku Vltavy
Název práce v češtině: Vývoj druhového složení makrozoobentosu na vybraných profilech českého Labe a dolního toku Vltavy
Název v anglickém jazyce: Influence of water quality on benthic macroinvertebrate composition at sellected sites of the Labe
and Vltava rivers
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Vedoucí / školitel: RNDr. Mgr. Jakub Horecký, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.12.2005
Datum zadání: 13.12.2005
Datum odevzdání elektronické podoby:25.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2007
Oponenti: RNDr. Josef Fuksa, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je vyhodnotit změny struktury populací bentických organizmů v podélném profilu toků v závislosti na změnách abiotických faktorů a koncentrace znečišťujících látek. Materiál bude získán v rámci projektu Labe v září 2005 při společné akci. Předpokládá se účast studenta při odběru vzorků terénu, přebrání a roztřídění odebraného materiálu a kvantitativní zpracování získaných vzorků včetně determinace organizmů pokud možno do druhové úrovně. Většina taxonomických skupin organizmů bude determinována ve spolupráci se specialisty. Práce je součástí Projektu Labe a navazuje na předchozí studium v letech 1996, 1999, 2002 a 2003.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK