Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Neúplné rodinné domácnosti v ČR a SR po roce 1970 v souvislostech sociálně ekonomického a demografického vývoje
Název práce v češtině: Neúplné rodinné domácnosti v ČR a SR po roce 1970
v souvislostech sociálně ekonomického a demografického vývoje
Název v anglickém jazyce: Lone-parent family households in Czech and Slovak Republic
after 1970 in the context of socio-economic and demographic development
Klíčová slova: Klíčová slova: rodina, domácnost, neúplná rodinná domácnost, sňatečnost, rozvodovost, porodnost, mimomanželská plodnost, nesezdaná soužití, změny hodnot ve společnosti
Klíčová slova anglicky: Keywords: family, household, lone-parent family, nuptiality, divorce, fertility, children born outside marriage, consensual unions, changes of values in society
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Vedoucí / školitel: RNDr. Dagmar Bartoňová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.11.2010
Datum zadání: 19.01.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:19.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:16.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2013
Oponenti: RNDr. Olga Kurtinová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Komparativní analýza vývoje struktur neúplných rodin ve světle socioekonomického a demografického vývoje (sňatečnost, rozvodovost, změny postojů k manželství, ekonomické souvislosti - životní úroveň, bydlení). Datová základna: sčítání lidu, domů a bytů 1961-2001, mikrocenzy.?Srovnání s vývojem v Evropě
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK