Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Porovnání obsahu výcviku vojenského lezení v armádě České a Slovenské republiky
Název práce v češtině: Porovnání obsahu výcviku vojenského lezení v armádě České a Slovenské republiky
Název v anglickém jazyce: A comparison of the scope of climbing courses in the Army of the Czech and Slovak Republic
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Vojenská tělovýchova (51-600700)
Vedoucí / školitel: Mgr. Erik Barták
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.05.2006
Datum zadání: 29.05.2006
Datum a čas obhajoby: 02.05.2007 10:00
Místo konání obhajoby: vojenský obor FTVS
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:15.04.2007
Datum proběhlé obhajoby: 02.05.2007
Oponenti: PhDr. Ivana Turčová, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
1) CREASEY M.: Horolezectví, Přel. Homola, P. 1. vyd. REBO PRODUCTIONS CZ, Dobřejovice 2000. Přel. z: The Rock Climber, ISBN 80 ? 7234 ? 148 - 0

2) DIEŠKA, I. a ŠIRL, V.: Horolezectví zblízka, Přel. Širl, V., 1. vyd. Olympia Praha 1989. Přel. z.: Horolezectvo zblízka. Tématická skupina 13/33

3) FERJENČÍK, J.: Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Portál. Praha 2000. ISBN 80 ? 7178 ? 367 ? 6

4) GLOWACZ, S. a POHL. W.: Volné lezení. Přel. Vokálek, J. 1. vyd. Kopp: České Budějovice 1999, ISBN 80 ? 7237 ? 053 ? 7

5) KVAKA, Z. a JEBAVÝ, M.: Těl 51 ? 1 Vojensko-praktické lezení, Ministerstvo obrany: Praha, 1998. Č.j.: 228/3 ? 8/OPV GŠ/1999

6) PROCHÁZKA V., a kol: Horolezectví, Olympia Praha, 1990. ISBN 80 ? 7033 ? 037 ? 6

7) ROTMAN I.: Bezpečnostní zásady v horolezectví, Praha 1986, MO ČÚV ČSTV Praha

8) Rozkaz ministra obrany č. 14/1999 ? výcvik vojáků a žáků vojenských škol ve speciálně tělesné přípravě. MO ? GŠ AČR: Praha, 1999.

9) SCHUBERT P.: Bezpečnost a riziko na skále a ledu I. díl. Překl. Kumpar, V., 2. vyd. Freytag and Bernd: Praha 1998, ISBN 80 - 85822 ? 27 ? X

10) SCHUBERT P.: Bezpečnost a riziko na skále a ledu II. díl. Překl. Tlustý, V., 1. vyd. Freytag and Bernd: Praha 2002, ISBN 80 - 7316 ? 064 ? 1

11) ŠČERBA T.: Způsoby navazování v horolezectví, Praha 1994, Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu. Diplomová práce

12) ŠTEKL, R.: Přehled lezeckých technik záchrany zraněného vytažením v podmínkách letecké záchranné služby. Praha 2006, Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu. Diplomová práce
Předběžná náplň práce
Cíl práce
Cílem práce je na základě shromážděných dat zjistit, zda v kurzech vojenského lezení v Armádě České republiky a v Armádě Slovenské republiky existují odlišnosti v obsahu kurzů, zjištěné odlišnosti porovnat a kriticky zhodnotit.

Metoda
Diplomová práce je zpracována ve formě pilotní studie. Tato studie probíhala ve spolupráci s vedoucími instruktory vojenského lezení v České a Slovenské republice. Nejprve byl proveden sběr dat a poté jejich analýza a komparace.

Výsledky
Výsledkem práce bylo zjištění, že porovnáme-li data z obsahu kurzů, zjistíme, že tyto kurzy se od sebe odlišují svou strukturou, což je z velké části dáno různými podmínkami pro výuku lezení. Jednotlivé odlišnosti týkající se porovnaných obsahů kurzů jsou podrobně uvedeny v práci.

Klíčová slova
Uzlování, jištění, zajišťování, slaňování, vojenské lezení, speciální tělesná příprava
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Target of the thesis
A target of this paper is to find out and compare on the basis of gathered data whether there are any scope differences between the military climbing courses of the Army of the Czech and Slovak Republic.

Method
This thesis has been elaborated in the form of a pilot study. The study was conducted in coordination with senior instructors of military climbing both in the Czech and Slovak Republic. Relevant data were firstly collected, then analyzed and finally compared.

Findings
Having compared the data of the scopes of courses, this paper shows that they differ from each other in their structures, which is largely caused by different conditions created for the instruction of climbing. Individual dissimilarities regarding the compared scopes of courses are described in the thesis in detail.

Key words
Kinking, belaying, securing, abseiling, military climbing, special physical training

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK