Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Specifika vyhledávání předmětů a utonulých pod vodou u Policie ČR
Název práce v češtině: Specifika vyhledávání předmětů a utonulých pod vodou u Policie ČR
Název v anglickém jazyce: Characteristics of detection of objects and the drowned under water of the police corps of the Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Technické a úpolové sporty (51-600600)
Vedoucí / školitel: Ing. Mgr. Miloš Fiala, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.04.2006
Datum zadání: 15.04.2006
Datum a čas obhajoby: 09.05.2008 09:00
Místo konání obhajoby: FTVS - KTUS - Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:15.04.2008
Datum proběhlé obhajoby: 09.05.2008
Oponenti: PaedDr. Jaroslav Sedláček
 
 
 
Konzultanti: Mgr. David Vondrášek
Zásady pro vypracování
Úvod
Orientace v dané problematice
přehled dosavadních poznatků
Stanovení cílů práce
Rozbor případů z praxe Policie ČR
Vyhopdnocení výsledků, diskuze
Závěry
Použitá literatura
Seznam odborné literatury
Potápění s přístrojem. SPČR : Praha 1997.
Předběžná náplň práce
Název práce:
Specifika vyhledávání předmětů a utonulých pod vodou u Policie ČR.

Cíl práce:
Porovnání kvalifikačních potápěčských stupňů potápěčské organizace CMAS s kvalifikačními potápěčskými stupni Policie ČR, seznámení se speciálními činnostmi pracovního potápění policejních potápěčů.

Metoda:
Porovnání dvou potápěčských organizací. Specifikace potápěčských činností potápěčů Policie ČR, jejich analýza při plnění služebních úkolů.

Výsledky:
Poukazují na nedostatky současného závazného pokynu pro potápění u Policie ČR a možného doplnění o nově zjištěné skutečnosti.

Klíčová slova:
potápěčská kvalifikace, metodika vyhledávání a zjišťování stop, potápěčská akce.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Title:
Characteristics of object detection and the drowned under water of the police corps of the Czech Republic.

Goal of the paper:
Comparison of qualification diving grades of the divers organizacion CMAS with qualification diving grades of the Police of the Czech Republic, familiarising with a special activities of professional diving of the police divers.

Method:
Comparison of two diving organizacions. Characteristics of diving activities of police divers, its analysis during the accomplishment of service tasks.

Outcomes:
Highlights the dificiencies of the effective obligatory diving regulation of the Police of the Czech Republic and possible amendment of newly acquired fact.

Key words:
Diving qualification, detection methodology and evidence registry, divers action.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK