Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Marketinkový výzkum spokojenosti zákazníků se službou aqua-aerobic ve firmě Baby Club Juklík, spol. s r.o.
Název práce v češtině: Marketinkový výzkum spokojenosti zákazníků se službou aqua-aerobic ve firmě Baby Club Juklík, spol. s r.o.
Název v anglickém jazyce: A marketing reasearch project assessing customer satisfaction with aqua-aerobic services in the company Baby Club Juklík, Ltd.
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Plavecké sporty (51-600500)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Irena Čechovská, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.05.2005
Datum zadání: 24.05.2005
Datum a čas obhajoby: 24.04.2007 12:30
Místo konání obhajoby: Katedra plaveckých sportů
Datum odevzdání elektronické podoby:24.04.2007
Datum proběhlé obhajoby: 24.04.2007
Oponenti: PaedDr. Tomáš Miler
 
 
 
Konzultanti: Ing. Petr Malecha
Zásady pro vypracování
1. Studium odborné literatury k dané problematice
2. Formulace kapitol úvod, cíle, úkoly, výzkumné otázky, metody ? říjen 2006
3. Formulace východisek (teoretické části práce) ? leden 2007
4. Sběr dat od ledna do února 2007
5. Analýza a interpretace výsledků ? březen 2007
6. Formulace výsledkové části ? březen 2007
7. Pracovní verze diplomové práce ? konec března 2007

Okruhy k problematice:
Marketing a oblast reklamy a oslovování zákazníka ve sportu
Aqua-fitness
Seznam odborné literatury
BÁRTOVÁ, H.; KOUDELKA, J. Kapitoly k chování spotřebitele a výzkumu trhu. Praha : VŠE, 1994. ISBN 80-7079-460-7.
BENEŠOVÁ, M. Cvičení ve vodě (Aquagymnastika). Praha : Česká asociace sportu pro všechny, 1997.
BUREŠ, I. 10 zlatých pravidel prodeje : prodávat je snazší než dávat. Praha : Management Press, 1994. ISBN 80-85603-53-5.
ČÁSLAVOVÁ, E. Management v tělesné výchově a sportu (vybrané kapitoly). Praha : Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0050-1.
ČECHOVSKÁ, I., MILEROVÁ, H., NOVOTNÁ, V. Aqua-fitness. Praha : Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0462-5.
DÁŇOVÁ, K. Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků ve službách. Praha : UK FTVS, 2005. vedoucí práce: Ing. Navrátilová Miroslava.
DARGATZ, T.; KOCHOVÁ, A. Bodytrainer akvafitnes. Praha : Ivo Železný, 2003. ISBN 80-237-3790-2.
RODRIGUEZOVÁ-ADAMIOVÁ, M. Akvafitness. Praha : Euromedia Group, 2005. ISBN 80-249-0547-7.
LABUDOVÁ-ĎURECHOVÁ, J. Aquafitness. Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2005. ISBN 80-89197-21-3.
CASE, L. Fitness aquatics. Human kinetics : 1997. ISBN 0-87322-963-0.
Předběžná náplň práce
Název: Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků se službou aqua-aerobic ve firmě Baby Club Juklík, spol. s r.o.
Cíl práce: Provést modelový marketingový výzkum ke službě aqua-aerobic ve firmě Baby Club Juklík, spol. s r.o.
Metoda: Problém byl zkoumán pomocí marketingového výzkumu, metodou písemného dotazování s předem připraveným dotazníkem. Dotazník vyplňovali zákazníci firmy, kteří už alespoň jednou využili službu aqua-aerobic ve firmě Baby Club Juklík, spol. s r.o.
Výsledky: Osvětlují použití marketingového výzkumu při sledování a monitorování spokojenosti zákazníků s určitou službou ve sportovním průmyslu.

Klíčová slova: Marketing, služby, zákazník a spokojenost zákazníka, marketingový výzkum, dotazník, aqua-fitness, aqua-aerobic.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Aim of the thesis: To carry out a model marketing survey in connection with the aqua-aerobic service in the Baby Club Juklík, Ltd. Company.
Method: The problem was examined by using a marketing survey, a method of a written interrogation with a prepared questionnaire. The questionnaire was filled in by the customers of the company, who have already at least once used the aqua-aerobic service in the Baby Club Juklík, Ltd. Company.
Results: The results illustrate the usage of marketing survey in context of monitoring customer satisfaction with a certain service in the sports industry.

Key words: Marketing, services, customer and customer satisfaction, marketing survey,
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK