Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Evaluace pilotního projektu výuky předmětu Pedagogické praxe prostřednictvím e-learningovém programu pro distanční vzdělávání Moodle
Název práce v češtině: Evaluace pilotního projektu výuky předmětu Pedagogické praxe prostřednictvím e-learningovém programu pro distanční vzdělávání Moodle
Název v anglickém jazyce: Evaluation of the pilot project of the Pedagogical praxes lessons via the e-learning software Moodle
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Kabinet pedagogických praxí (51-400300)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.05.2005
Datum zadání: 16.05.2005
Datum a čas obhajoby: 09.05.2007 00:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 09.05.2007
Oponenti: prof. doc. PhDr. Jan Štochl, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: PhDr. Karel Kovář, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Již vypracovaný Moodle e-learningový program byl testován skupinou studentů 3. r TVS v průběhu jejich studia předmětu \\\\\\\"pedagogická praxe ve škole\\\\\\\".
Předpoklade pro hodnocení autorem je seznámení se s problematikou distančního vzdělávání, principy e-learningu a vytvoření skupiny studentů, kteří vedle plnění studijních povinností budou spolupracovat na kritické analýze předloženého studijního programu.

Použitou metodou ke shromažďování dat bylo kvalitativní dotazování jakožto nejvhodnější metoda zjišťující názory studentů testujících program Moodle. Riziko sběru dat spočívalo v charakteru požadovaných informací a ochotě respondentů. Pro rozhovor byly vymezeny klíčové okruhy, pro každý okruh byly připraveny pomocné dotazy pro případné lepší pochopení požadovaných informací
Metoda strukturovaného otevřeného rozhovoru byla nakonec zvolena z několika důvodů:
 Nejasná terminologie.
 Možnost přesně vysvětlit a případně doplnit otázku.
 Prostor pro vyjádření názoru dotazovaného.
 Rozhovor je osobnější, navozuje pocit přátelské atmosféry.
 Nelze zobecnit získané závěry.
Předpokládané výsledky by mohly být využity pro zkvalitnění analyzovaného programu.
Seznam odborné literatury
Bednaříková, I. (2001). Vytváření studijních textů pro distanční vzdělávání.Olomouc: Andragogé - Centrum otevřeného a distančního vzdělávání, Univerzita Palackého v Olomouci.
Bočková, V. (1996). Studijní opory v procesu distančního vzdělávání. Distanční vzdělávání: Sborník semináře.
Brychtová, Š., & Charbuský, M. (2003). Moderní formy distančního vdělávání na vysokých školách. Paper presented at the 8. mezinárodní konference \\\\\\\"Cesovní ruch, regionální rozvoj a školství\\\\\\\", Tábor.
Fojtík, R. (2002). Metodika tvorby distančních výukových kurzů pro e-learning. Paper presented at the III. konference doktorandov, Nitra, Slovensko.
Hendl, J. (1999). Úvod do kvalitativního výzkumu.Praha: Karolinum.
Průcha, J., & Míka, J. (2000). Distanční studium v otázkách (průvodce studujících a zájemců o studium).Praha: Centrum pro studium vysokého školství
Zlámalová, H. (2000). Příručka pro tutory distančního vzdělávání.Praha: NCDiV.
Zlámalová, H. (2000). Úvod do distančního vzdělávání.Praha: Centrum pro studium vysokého školství.
Zlámalová, H., (Ed.). (1999). Distanční vzdělávání v české republice - současnost a budoucnost.Praha: CSVŠ.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK