Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Úrazy ve sportovní gymnastice žen
Název práce v češtině: Úrazy ve sportovní gymnastice žen
Název v anglickém jazyce: Injuries in women´s artistic gymnastics
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Gymnastika (51-600200)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jan Chrudimský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.02.2005
Datum zadání: 27.02.2005
Datum a čas obhajoby: 09.05.2007 13:00
Místo konání obhajoby: katedra Gymnastiky
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 09.05.2007
Oponenti: doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
ABSTRAKT
Název práce: Úrazy ve sportovní gymnastice žen
Cíl práce: Cílem diplomové práce je dokumentace úrazovosti u sportovních gymnastek zařazených do reprezentace žen České republiky.
Metoda: Byl proveden anketní průzkum pomocí dotazníků. Prostřednictvím anketního dotazníku jsme u sportovních gymnastek zařazených do výběru ženské reprezentace ČR pro rok 2007 sledovali jejich úrazy od počátku jejich sportovní kariéry. Výběr představoval 15 gymnastek v průměrném věku 16 let (s.d. 2,8) s průměrnou délkou sportovní činnosti 11 let, (s.d. 3). Dále byl proveden osobní rozhovor s návodem s trenérem reprezentace žen.
Výsledky: Výsledky práce týkající se nejčastějších úrazů ve sportovní gymnastice obsahují vyhodnocení ankety a hodnocení rozhovoru s trenérem ženské reprezentace ČR. Na základě zjištěných výsledků můžeme např. konstatovat, že nejčastější dochází k úrazům v průběhu tréninku, tj. v 59 % (n=42), nejčastějším úrazem jsou zlomeniny, tj. 35,71 % (n=42), a nejčastější příčinou zranění je nepozornost, neopatrnost, tj.59,50 % (n=42).
Klíčová slova: sportovní gymnastika, reprezentace žen, úrazy, anketa
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
ABSTRACT
Title: Injuries in women?s artistic gymnastics
Objective of the thesis: The objective of the thesis is to document the injury rate in female artistic gymnasts of the Czech Republic?s national team.
Metod: The information was collected by questionnaires that served to monitor the gymnasts? injuries from the beginning of their sports career. The subjects were 15 gymnasts with an average age of 16 years (s.d. 2.8) and an average sporting career of 11 years (s.d. 3). A qualitative interview was conducted with the national team coach.
Results: The thesis results summarising the most frequent injuries in artistic gymnastic comprise an analysis of the questionnaires and the qualitative interview with the national team coach. Among other things, the findings have revealed that an injury most often occurred during the training (59%; n=42), the most common injury being fractures (35.71%; n=42), and the lack of concentration and caution was reported as the most frequent cause of injury (59.5%; n=42).
Keywords: artistic gymnastics, women?s national team, injuries, questionnaires
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK