Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Důsledek změn pravidel na obsah sestav ve sportovní gymnastice mužů
Název práce v češtině: Důsledek změn pravidel na obsah sestav ve sportovní gymnastice mužů
Název v anglickém jazyce: The result of changing rules on the content of performances in artistic gymnastics
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Gymnastika (51-600200)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jan Chrudimský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.08.2007
Datum zadání: 11.09.2007
Datum a čas obhajoby: 11.09.2008 12:30
Místo konání obhajoby: seminární místnost katedry gymnastiky
Datum odevzdání elektronické podoby:05.09.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:05.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2008
Oponenti: Mgr. Jaroslav Marek
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cíl práce

Cílem diplomové práce je deskripce a analýza obsahu závodních sestav gymnastického víceboje u vybraných finálových soutěží na Mistrovství Evropy, Mistrovství světa a Olympijských her.

Úkoly práce

- Komparace obsahu pravidel sportovní gymnastiky platných v období 2001 až 2004 a od roku 2005.
- Popis závodních sestav finalistů na jednotlivých disciplínách gymnastického víceboje u vybraných soutěží.
- Zpracovat výsledky práce.
- Navrhnout doporučení pro rozvoj praxe ve sportovní gymnastice mužů.
Seznam odborné literatury
BOURGEIOS, M. Gymnastique Sportive. Editions Vigot, 1980. ISBN 2-7114-0784-5
HENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7367-123-9
Pravidla sportovní gymnastiky mužů 1997 - 2000
Pravidla sportovní gymnastiky mužů 2001 - 2004
Pravidla sportovní gymnastiky mužů 2005 - 2008
STREŠKOVÁ, E. Gymnastika vo fylogeneze a ontogeneze člověka. Bratislava: ICM AGENCY, 2008, 140 stran ISBN 978-80-89257-09-6
ZSCHOCKE, K. H. Wissenschaft: Rezensionen. Leon, 1997, roč.2 ,č.1, s. 20.
Předběžná náplň práce
Název práce: Důsledek změn pravidel v obsahu sestav ve sportovní gymnastice
Abstrakt:
Diplomová práce řeší problematiku změn pravidel sportovní gymnastiky mužů a jejich odezvu v obsahu závodních sestav na jednotlivých disciplínách gymnastického víceboje mužů. Z problematiky práce plynou některé otázky: jaký je smysl pravidel ve sportu; jestli se změna pravidel projevila do obsahu a struktury sestav; jak dospěji k řešení problému. Cílem diplomové práce je deskripce a analýza obsahu závodních sestav gymnastického víceboje u finálových soutěží na ME, MS a OH. Vytýčeného cíle jsem dosáhl prostřednictvím zvolených metod: pozorování a deskripce obsahu závodních sestav finálových soutěží z vybraných vrcholných soutěží ve sportovní gymnastice mužů, kódování pro další statistické zpracování a nalezení odpovědí na vytýčení vědecké otázky. Výsledkem je komparace obsahu pravidel sportovní gymnastiky mužů a rozbor a analýza obsahu závodních sestav. Závěr obsahuje diskusi o problematice účelu a ovlivňování obsahu závodních sestav prostřednictvím změn pravidel sportovní gymnastiky mužů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Title: The result of changing rules on the content of performences in artistic gymnastics

Abstract: Graduation theses has been solving the problems which are connected with changing the rules of sports gymnastics for men and following reaction on content of competitive performance in the individual events of gymnastics combined event men. There are some questions as a result of work problematic: what´s the sense of rules in sport ; did the change of the rules influence the content and structure of the performence ;how can I reach the result of solving the problems.
The object of graduation theses is the description and analysis of the content of competitive performence in gymnastics combined event during the final competitions on the European or World championship and Olympic games. I reached the mentioned object through chosen metods:
Study and description of competitive performances during the final competitions from chosen top competitions in sports gymnastics men, writing down the codes for further statistical processing and discovering the answers the mentioned scientific questions.
The result is comparison of the content of the rules in sports gymnastics men and analysis of the content of competitive performences. The conclusion includes the discusion about problems of the purpose and influence on the content of competitive performances through the change of rules in rhythmic gymnastics men.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK