Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Evropská informační společnost na počátku třetího tisíciletí
Název práce v češtině: Evropská informační společnost na počátku třetího tisíciletí
Název v anglickém jazyce: European information society at the beginning of the third millenium
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Rudolf Vlasák
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.02.2007
Datum zadání: 28.02.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 22.01.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.01.2007
Datum proběhlé obhajoby: 22.01.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jitka Hradilová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je vytvoření uceleného přehledu o evropské informační společnosti, o aktivitách Evropské unie týkajících se budování evropské informační společnosti a o oblastech, jež jsou těmito aktivitami ovlivněny. -- V počátku práce je stručně zmíněna samotná Evropská unie, shrnuty základní údaje o Evropské unii, připomenuty významné mezníky v její historii, základní principy fungování EU a její nejdůležitější orgány. -- Následují kapitoly nastiňující obecně problematiku informační společnosti a její definování, zmíněn je vývoj informační společnosti ve světě, historie informační společnosti v EU i aktuálně platný program i2010. -- Jádro práce spočívá v kapitole pojednávající o oblastech tvorby evropské informační společnosti. Tato kapitola je rozdělena na šest základních podkapitol, tedy šest oblastí, a sice Práce a ekonomie, Kultura a společnost, Vzdělávání a školení, Výzkum a vývoj, Kvalita života a Komunikační průmysl. -- V závěru je vyjádřeno zamyšlení nad současným stavem informační společnosti v Evropě.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK