Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
E-government a elektronická demokracie v České republice
Název práce v češtině: E-government a elektronická demokracie v České republice
Název v anglickém jazyce: E-government and e-democracy in the Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Rudolf Vlasák
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.05.2006
Datum zadání: 31.05.2006
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 26.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Ing. Petr Očko, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tématem práce je komplexní popis významu elektronické veřejné správy a elektronické demokracie v současné informační společnosti. K této problematice je v práci přistupováno především z hlediska ústřední státní správy. Práce je rozdělena do šesti kapitol. V první kapitole jsou popsány základní teoretické přístupy k významu e-governmentu a definovány základní pojmy. Pozornost je věnována také cílům a přínosům elektronické veřejné správy současné společnosti. Druhá kapitola představuje nejdůležitější část práce. V jejím rámci je komplexně popsána elektronická veřejná správa v České republice. Zahrnuje historické aspekty, základní faktory ovlivňující e-government a současný kompletní souhrn interakcí uvnitř elektronické veřejné správy v České republice. Třetí kapitola se pak detailně věnuje e-governmentu uvnitř státní správy České republiky. Obsahem čtvrté kapitoly je popis významu elektronické demokracie pro dnešní společnost a možnosti jejího uplatnění v tuzemských podmínkách. Předposlední kapitola je věnována stručnému popisu zavádění e-governmentu ve dvou vyspělých zemích Evropské unie. V závěrečné kapitole je uvedena SWOT analýza současné situace elektronické veřejné správy v České republice. -- Cílem práce je představení vývoje a současného stavu a úrovně elektronické veřejné správy a elektronické demokracie v České republice. Práce se zabývá jednotlivými faktory ovlivňujícími zavádění e-governmentu v podmínkách veřejné správy a analyzuje některé nástroje současné informační politiky státu. Práce by také měla přispět k lepší informovanosti v problematice e-governmentu a poukázat na budoucí trendy v elektronizaci veřejné správy.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK