Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zvyšování informační gramotnosti v podmínkách Evropské unie: vybrané iniciativy
Název práce v češtině: Zvyšování informační gramotnosti v podmínkách Evropské unie: vybrané iniciativy
Název v anglickém jazyce: Information literacy improvement under European Union conditions: selected initiatives
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Landová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.05.2006
Datum zadání: 19.05.2006
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 15.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 15.05.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Mgr. Michaela Dombrovská, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem bakalářské práce je zmapovat situaci v oblasti informačního vzdělávání v Evropské unii. -- První kapitola popisuje význam vzdělávání ve vztahu k zaměstnanosti, jakožto součásti evropské sociální politiky. Důraz je kladen na důležitost informační výchovy v současné informační společnosti založené na využívání informačních a komunikačních technologií. Kapitola též popisuje Lisabonskou strategii a další důležité dokumenty zabývající se evropskou vzdělávací politikou. Součástí kapitoly je těž stručná komparace se situací v USA a Austrálii. -- Ve druhé kapitole jsou popsány programy Evropské unie podporující mobilitu studentů, učitelů a výzkumných pracovníků po Evropě, vybrané projekty zaměřené na rozvoj informační gramotnosti a možnosti využívání strukturálních fondů při vytváření těchto projektů. -- Třetí kapitola popisuje situaci v oblasti informačního vzdělávání ve Velké Británii. -- Poslední část práce se týká budoucího možného vývoje v oblasti rozvoje informační gramotnosti v České republice.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK