Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnocení modelových otázek k přijímací zkoušce na lékařské fakulty dle revidované Bloomovy taxonomie vzdělávacích cílů
Název práce v češtině: Hodnocení modelových otázek k přijímací zkoušce na lékařské fakulty dle revidované Bloomovy taxonomie vzdělávacích cílů
Název v anglickém jazyce: Characterizing sample questions for medical school admission exam using Bloom`s revised taxonomy of learning objectives
Klíčová slova: Přijímací zkoušky na lékařskou fakultu, revidovaná Bloomova taxonomie vzdělávacích cílů, modelové otázky, přijímací zkoušky na lékařskou fakultu.
Klíčová slova anglicky: Admission exam for medical school, exam analysis, revised Bloom`s taxonomy of educational objectives, sample exam questions, admission exams.
Akademický rok vypsání: 2022/2023
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.12.2021
Datum zadání: 04.12.2023
Datum a čas obhajoby: 18.01.2024 00:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R201, 201, seminární místnost chemie, 2. patro, vpravo
Datum odevzdání elektronické podoby:04.12.2023
Datum proběhlé obhajoby: 18.01.2024
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V práci bude použita revidovaná Bloomova taxonomie k hodnocení zaměření otázek využívaných k přijímacímu řízení na lékařské fakulty. Výsledky budou porovnány s očekáváními od přijímacího řízení. Studentka zpracuje rešerši dostupné literatury, poskytne přehled o postupu přijímacího řízení a představí výsledky své analýzy testových úloh.
Seznam odborné literatury
Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing: a revision of Bloom's taxonomy of educational objectives. Longman.

Bakken, J., & Andersson-Bakken, E. (2021). The textbook task as a genre. Journal of Curriculum Studies, 1-20. https://doi.org/10.1080/00220272.2021.1929499

Elmas, R., Rusek, M., Lindell, A., Nieminen, P., Kasapoglu, K., & Bílek, M. (2020). The Intellectual Demands of the intended chemistry curriculum in Czechia, Finland, and Turkey: A comparative analysis based on the Revised Bloom’s taxonomy. Chemistry Education Research and Practice, 21, 839-851. https://doi.org/10.1039/D0RP00058B

Vojíř, K. (2021). Učebnice chemie pro základní školy: využívání a analýza vybraných strukturních komponentů [Doktorská práce, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta]. Praha.
Předběžná náplň práce
Tato práce se zabývá hodnocením modelových otázek k přijímacím zkouškám na lékařské fakulty dle revidované Bloomovy taxonomie vzdělávacích cílů. Cílem práce je zhodnotit rozložení typů otázek v rámci dimenze znalostí a dimenze kognitivních procesů. Dále potom tyto výsledky srovnat s požadavky a názory vyučujících na lékařských fakultách.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis is focused on characterising sample questions for medical school admission exam using Bloom`s revised taxonomy of learning objectives. The aim of the thesis is to evaluate the distribution of question types within the dimension of knowledge and the dimension of cognitive processes. Secondly, to compare these results with the requirements and opinions of professors teaching at medical faculties.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK