Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mistr Oltáře ze Štětí
Název práce v češtině: Mistr Oltáře ze Štětí
Název v anglickém jazyce: Master of altar from Štětí
Akademický rok vypsání: 2023/2024
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Úvod
Literatura zabývající se dílnou
Otázka východisek tvorby Mistra oltáře ze Štětí
Umělecká díla Mistra oltáře ze Štětí a jeho okruhu
Umělecká díla Mistra oltáře ze Štětí
Archa ze Štětí
Sv. Dorota z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem
Zmrtvýchvstalý Kristus
Archa z Doksan
Archa se svatostánkem v Litoměřicích
Slavětínský oltář Kristova utrpení a oslavení
Sochy z oltáře sv. Václava z Libkovic u Mostu
Madona ze Želenic
Sv. Dorota ze Želenic

Madona z Počedělic
Dílenský okruh Mistra oltáře ze Štětí z druhé čtvrtiny 16. století
Oltář Korunováním Panny Marie z Ledcích u Smečna
Oltář v Dubanech
Oltář Panny Marie s rodokmenem Krista v kostele sv. Havla na Zbraslavi
Reliéfy čtyř světců z nedochovaného oltáře
1. Seznam vyobrazení
2. Seznam literatury
3. Obrazová příloha
Seznam odborné literatury
CSÉMYOVÁ 2011
Eva Csémyová, Mistr Slavětínského oltáře, bakalářská práce (obhájeno 14.9.
2011), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2011, cit. dle:
https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/50369/BPTX_2010_2__0
_256653_0_112159.pdf?sequence=1&isAllowed=y
(Poslední návštěva:)

FAJT–CHLUMSKÁ 2014
Jiří Fajt, Štěpánka Chlumská, Čechy a střední Evropa 1200–1550: Dlouhodobá
expozice sbírky starého umění Národní galerie v Praze v klášteře sv. Anežky
České, Praha 2014.
HAMSÍKOVÁ 2016
Magdalena Nespěšná Hamsíková, Obraz, kresba, model. Proměny dílenské
praxe v Krušnohoří, in: Ars Montana. Umělecký a kulturní transfer v otevřeném
prostoru česko-saského Krušnohoří na prahu raného novověku 1459–1620,
Praha 2016.

HOMOLKA–KROPÁČEK 1966
Jaromír Homolka, Jiří Kropáček, Nová instalace českého pozdně gotického
umění na Křivoklátě a Kosti, in: Umění XXXIII, 1966, str. 122–145.

HORNÍČKOVÁ 2014
Kateřina Horníčková, Oltář z kostela sv. Kateřiny z Chrudimi a utrakvistické
oltáře se svatostánkem, in: Gotické a raně renesanční umění ve východních
Čechách 1220–1500, Hradec Králové 2014, str. 133.

HRUBÁ 2015
Michaela Hrubá, Litoměřice–historický úvod, in: Bez hranic: Umění v
Krušnohoří mezi gotikou a renesancí, Národní galerie v Praze, Praha 2015, str.
173–177.
KAT. ÚSTÍ NAD LABEM–LITOMĚŘICE 2013
Gotické umění na Ústecku, ed. L’ubomír Turčan, Ústí nad Labem–Litoměřice
2013.
– Kat. Ústí nad Labem–Litoměřice 2013, s. 53, č. 19 Mistr oltáře ze Štětí: Sv.
Dorota z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem (Michaela
Ottová)
KAT. PRAHA 2015
Bez hranic: Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí, ed. Jan Klípa,
Michaela Ottová, Národní galerie v Praze, Praha 2015.
– Kat. Praha 2015, s. 256–257, Zmrtvýchvstalý Kristus (Aleš Mudra, Michaela
Ottová).
– Kat. Praha 2015, s. 250–251, Archa ze Štětí (Michaela Ottová, Jan Royt).
– Kat. Praha 2015, s. 252–253, Archa se svatostánkem v Litoměřicích
(Michaela Ottová, Jan Royt).
– Kat. Praha 2015, s. 219–220, Archa z Doksan (Michaela Ottová, Jan Royt).
– Kat. Praha 2015, s. 362–363, Slavětínský oltář Kristova utrpení a oslavení
(Michaela Ottová, Jan Royt).
– Kat. Praha 2015, s. 275, Sv. Dorota z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí
nad Labem (Michaela Ottová).
– Kat. Praha 2015, s. 393, Panna Marie s Ježíškem z Počedělic (Jan Fiřt).
KYZOUROVÁ – KALINA 1993

Ivana Kyzourová, Pavel Kalina, Strahovská obrazárna: Od gotiky k
romantismu: Vybraná díla ze sbírek kláštera premonstrátů na Strahově, Praha
1993.
LIŠKA 1994
Antonín Liška, Kriticky o vlivu Tilmana Riemenschneidera na českou tvorbu,
in: Umění XII, 1964, str. 497–501.
MATĚJČEK 1931
Antonín Matějček, Strahovská obrazárna, Praha 1931.
MATĚJKA 1897
Bohumil Matějka, Soupis památek historických a uměleckých v království
Českém od pravěku do počátku XIX. století v politickém okresu Lounském,
Praha 1897.

MATĚJKA 1898
Bohumil Matějka, Soupis památek historických a uměleckých v království
Českém od pravěku do počátku XIX. století IV v politickém okresu Roudnickém,
Praha 1898.
KUCHAŘOVÁ–ŠTURC 2005
Hedvika Kuchařová, Libor Šturc, Klášter premonstrátek v Doksanech, in:
František Preiss: Restaurované sochy z klášterního kostela Narození Panny
Marie v Doksanech, Národní galerie v Praze, Praha 2005, str. 10.

OPITZ 1928
Josef Opitz, Gotische Malerei und Plastik Nordwestböhmens: Katalog der
Ausstellung in Brüx und Komotau, September 1928, Brux–Komotau 1928.

OPITZ 1929
Josef Opitz, Gotické malířství a plastika severozápadních Čech na výstavách v
Mostu a Chomutově 1928, in: Umění II, 1929.
OPITZ 1931

Josef Opitz, Tilman Riemenschneider und die gotische Plastik
Nordwestböhmens, in: Jahrbuch des Verbandes der Deutschen Museen in der
Tschechoslowakischen Republik I, Augsburg 1931, str. 17–34.

OTTOVÁ 2001
Michaela Ottová, Archa ze Štětí, in: Renesanční sochařství a malířství v
severozápadních Čechách, Ústí nad Labem 2001, str. 121–128.

OTTOVÁ 2004
Michaela Ottová, Sochařství 15. století v severních a severozápadních Čechách,
Praha 2004.
OTTOVÁ 2016
Michaela Ottová, ,,Malíř nebo sochař”. Možnosti spolupráce sochařů a malířů
při tvorbě oltářních nástavců v závěru středověku v oblasti Krušnohoří, in: Ars
Montana. Umělecký a kulturní transfer v otevřeném prostoru česko-saského
Krušnohoří na prahu raného novověku 1459–1620, Praha 2016, str. 166–181.

PEŠINA 1950
Jaroslav Pešina, Česká malba pozdní gotiky a renesance: deskové malířství
1450–1550, Orbis, Praha 1950.
PODLAHA 1900
Antonín Podlaha, Skládací oltář v obrazárně kláštera Strahovského, in: Soupis
památek historických a uměleckých v království Českém od pravěku do počátku
XIX. století v politickém okrese Rokycanském, Praha 1900.

POCHE 1980
Emanuel Poche, Umělecké památky Čech III, Praha 1980, str. 508.
ROYT 2002
Jan Royt, Utrakvistická ikonografie v Čechách 15. a první poloviny 16. století,
in: Pro arte: Sborník k poctě Ivo Hlobila, Praha 2002, str. 193–201.

ROYT 2006
Jan Royt, Slovník biblické ikonografie, Karolinum, Praha 2006.

ROYT 2015
Jan Royt, Magdalena Nespěšná Hamsíková, Michaela Hrubá, Gotické deskové
malířství v severozápadních a severních Čechách 1340–1550, Karolinum,
Praha 2015.
ŠEVČÍKOVÁ–ŠEVČÍK 1976
Jana Ševčíková, Jiří Ševčíka, Objevená minulost: Mistr doksanské archy,
Litoměřice 1976.

TURČAN 1996
L’ubomír Turčan, Gotické sochařství na Ústecku, in: 120 let muzea Ústí nad
Labem, Ústí nad Labem 1996, str. 126–137.

VOTOČKOVÁ–HELFERTOVÁ–PAVLÍKOVÁ 2001
Eva Votočková, Lenka Helfertová, Markéta Pavlíková, Restaurování oltáře ze
Štětí, in: Renesanční sochařství a malířství v severozápadních Čechách,
Sborník příspěvků z kolokvia konaného v Muzeu města Ústí nad Labem ve
dnech 25.–26. listopadu 1999, Ústí nad Labem 2001, str. 317–320.

VOTOČEK 1957
Otakar Votoček, Deskové malby a plastiky 16. století v Litoměřické krajské
galerii, Zprávy památkové péče XVII, Litoměřice 1957.

VOTOČEK 1983
Otakar Votoček, Severočeská galerie v Litoměřicích: Sbírka starého umění,
Ústí nad Labem 1983.
ŽEBROVÁ 2012

Martina Žebrová, Anonymní řezbář a jeho dílna spolupracující s Mistrem
slavětínského oltáře v severozápadních Čechách, bakalářská práce (obhájeno 4.
6. 2012), Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2012, cit. dle:
https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/43025/BPTX_2011_1__0
_286013_0_118286.pdf?sequence=1&isAllowed=y
(Poslední návštěva:)
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se zabývá znovuzhodnocením díla anonymní dílny Mistra oltáře ze Štětí a jeho okruhu ve světle starších i novějších poznatků. Řezbářská dílna Mistra oltáře ze Štětí, působící v Litoměřicích, s největší pravděpodobností tvořila mezidruhově provázanou řezbářsko–malířskou dílnu s Mistrem Slavětínského oltáře, který zajišťoval produkci malířských částí oltářů. Součástí práce bude vyhodnocení dosavadní literatury a stěžejních názorů historiků umění, kteří se k otázkám východiska našeho mistra stavěli odlišně.Dále budou kvalitativně různorodá umělecká díla jednotlivě zpracována formou
katalogových hesel, kde bude rovněž přihlédnuto ke konfesní příslušnosti a liturgické funkci sledovaných děl. Na základě dosavadní literatury a výsledků vlastního bádání se autor pokusí na uměleckých dílech rekonstruovat stylová východiska dílny Mistra oltáře ze Štětí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor work deals with the re-evaluation of the work of the anonymous workshop of the Master of altar from Štětí and his circle in the light of older and newer findings. The carving workshop of the Master of altar from Štětí, operating in the city of Litoměřice, most likely formed a cross-species-linked carving-painting workshop with the Master of Slavětín altar, which ensured the production of the painting parts of the altars. Part of the work will be an evaluation of the existing literature and the key opinions of art historians, who took a different approach to the questions of our master's starting point.
Furthermore, the qualitatively diverse works will be processed individually in the form of catalog entries, where the confessional affiliation and liturgical function of the monitored works will also be taken into account. Based on the existing literature and the results of his own research, the author will try to reconstruct the starting points and influences on the work of the Master of altar from Štětí on the works of art.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK