Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Transportní vlastnosti detektorů záření na bázi halogenidových perovskitů.
Název práce v češtině: Transportní vlastnosti detektorů záření na bázi halogenidových perovskitů.
Název v anglickém jazyce: Transport properties of halide perovskite radiation detectors.
Klíčová slova: Halogenidové perovskity|defekty|Transpotr náboje|Transientní proudy
Klíčová slova anglicky: Halide perovskites|Defects|Charge transport|Transient currents
Akademický rok vypsání: 2024/2025
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Eduard Belas, CSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
OEM
1. Seznámit se se strukturou defektů v polovodiči v halogenidových perovskitech.
2. Seznámit se s přípravou detektorů záření a s aparaturami na měření jejich elektrických, optických a spektroskopických vlastností.
3. Provést charakterizaci detektorů záření na bázi halogenidových perovskitů pomocí jednotlivých metod v širokém oboru teplot.
4. Otestovat vliv přípravy elektrických kontaktů na efektivitu sběru náboje detektorů záření na bázi halogenidových perovskitů.
5. Vyhotovit teoretický model popisující transport náboje v detektorech záření na bázi halogenidových perovskitů.
Seznam odborné literatury
1. Diffusion in Solids, P.G.Shewmon, McGraw-Hill Series in Mater.Sci.Engin.,
2. Bulk Crystal Growth of Electronic, Optical and Optoelectronic materials, J.Wiley&Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, England 2005, edit. P.Capper. ISBN 0-470-85142-2
3. Fyzika a Technika Polovodičů, SNTL 1990, edit.H. Frank, ISBN 80-03-00401-2
4. Crystal Growth Technology, J.Wiley&Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, England 2004, edit. H.J.Scheel, T.Fukuda. ISBN 0-471-49524-7
5. Odborné články týkající se dané problematiky
Předběžná náplň práce
Halogenidové polovodiče představují významný materiál pro přípravu detektorů rentgenového a gama záření. Pro přípravu materiálu s vysokou efektivitou sběru náboje je zásadní identifikace strukturních defektů a jejich komplexů, které působí jako rekombinační případně pasťová centra v detektoru. Cílem práce bude identifikace hlavních defektů, které významně ovlivňují sběr náboje a detekční vlastnosti perovskitových detektorů záření. Výsledky budou použity k optimalizaci podmínek přípravy perovskitových detektorů záření.
Zájem o vysokohorskou turistiku, lyžování a cyklistiku je vítán.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Halide perovskites represent an important semiconductor material for the preparationof X-ray and gamma-ray radiation detectors. The identification of structural defects and their complexes, which act as recombination or trap centers in the detector, is essential for the preparation of a material with high charge collection efficiency. The aim of the work will be the identification of the main defects that significantly affect the charge collection and detection properties of perovskite radiation detectors. The results will be used to optimize the preparation conditions of perovskite radiation detectors.
Interest in alpine hiking, skiing and cycling is welcome.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK