Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti propojení pohybové a taneční výchovy pomocí dramatické výchovy
Název práce v češtině: Možnosti propojení pohybové a taneční výchovy pomocí dramatické výchovy
Název v anglickém jazyce: Possibilities of connecting exercise and dance education using drama education
Klíčová slova: Dramatická výchova, pohybová výchova, taneční výchova, předškolní dítě, propojení výchov, hra v roli
Klíčová slova anglicky: Drama education, movement education, dance education, preschool child, connection of education, game in role
Akademický rok vypsání: 2022/2023
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: MgA. Alžběta Ferklová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.04.2023
Datum zadání: 13.04.2023
Datum a čas obhajoby: 16.05.2023 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R128, 128, divadlo, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:16.04.2023
Datum proběhlé obhajoby: 16.05.2023
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (UMŠ) (OSZD004MS)
Oponenti: doc. Mgr. MgA. Ivana Sobková
 
 
 
Seznam odborné literatury
JŮVA, Vladimír 1995 Estetická výchova. Vývoj – pojetí – perspektivy (Brno: Paido)
MATĚJČEK, Zdeněk. Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte: normy vývoje a vývojové milníky z pohledu psychologa : základní duševní potřeby dítěte : dítě a lidský svět. Praha: Grada, 2005. Pro rodiče. ISBN 80-247-0870-1.
BAUDIS, Anny a Yvette JENGER-DUFAYET. Hry a cvičení pro dramatickou výchovu v mateřské a základní škole: rozvoj vyjadřování a komunikace dětí. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-178-9.
HORÁČEK, Petr. Nejkrásnější místo na světě. Praha: Portál, 2020. ISBN 978-80-262-1650-6.
MACHOVÁ, Jitka. Biologie člověka pro učitele. V Praze: Karolinum, 2002. ISBN 80-7184-867-0.
ŠVANDOVÁ, Lenka. Taneční výchova pro předškolní děti. Vydání třetí. Praha: NIPOS-ARTAMA, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2015. Pohyb. ISBN 978-80-7068-290-6.
KOŤÁTKOVÁ, Soňa. Dítě a mateřská škola. Praha: Grada, 2008. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-1568-1.
MACHKOVÁ, Eva. Úvod do studia dramatické výchovy. Praha: IPOS, 1998. ISBN 80-7068-103-9.
POLZEROVÁ, Eva. Pohybová průprava jako součást dramatické výchovy: (průprava dětí mladšího školního věku). Praha: Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1995. ISBN 80-7068-068-7.
VALENTA, Josef. Metody a techniky dramatické výchovy. Praha: Grada, 2008. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-1865-1.
SEDLÁK, František. Didaktika hudební výchovy na 2. stupni základní školy: učebnice pro posl. pedagog. fakult. 2., část. upr. vyd. Praha: SPN, 1984. Učebnice pro vysoké školy (Státní pedagogické nakladatelství).
ZEZULA, Jiří a Olga JANOVSKÁ. Hudební výchova v mateřské škole: (metodika) : učebnice pro 2. až 4. ročník studijního oboru Učitelství pro mateřské školy na středních pedagogických školách i pro praxi učitelek mateřských škol. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. Učebnice pro střední školy (Státní pedagogické nakladatelství).
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce popisuje možnosti propojení pohybové a taneční výchovy pomocí dramatické výchovy. Toto propojení by mělo lépe komplexně rozvíjet a tvarovat osobnost dítěte. Cílem je zjistit, zdali jde tyto estetické výchovy propojit s dramatickou výchovou a dostat tak maximum z jednotlivých výchov co nejvíce pro komplexní rozvoj dítěte.
V teoretické části se má práce zabývá předškolním dítětem, jeho vývojem a také dětskou hrou. Dětská hra je pro vývoj dítěte nejpřirozenější cesta k poznání a vzdělávání. V dalších kapitolách se věnuji popisu estetických výchov, které jsou nedílnou součástí života učitelky ale i dítěte. Je důležité brát práci učitelky vážně a neponechat nic náhodě. Proto v práci zkoumám, jak moc je výhodné toto propojení, jestli je funkční a také mimo jiné, jak by to mohlo učitelkám ulehčit jejich práci a lépe propojovat jednotlivé oblasti, které již známe z rámcového vzdělávacího programu a estetické výchovy.
V praktické části se zaměřuji na aplikování mnou vytvořené lekce, kterou aplikuji na několik vybraných mateřských školek. Lekce, kterou jsem vytvořila je vytvořena tak, aby aktivity jak pohybové, tak taneční byly propojeny dramatickou výchovou. Následuje rozhovor s učitelkami a díky pozorování dětí, následnému reflektování a rozhovoru s učitelkami doplním dostatečné informace o práci učitelek s již zmíněnými výchovami.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor's thesis describes the possibilities of linking movement and dance education using drama education. This connection should better comprehensively develop and shape the child's personality. The goal is to find out whether it is possible to connect these aesthetic educations with dramatic education and thus get the most out of the individual educations as much as possible for the comprehensive development of the child.
In the theoretical part, my work deals with preschool children, their development and children's play. Children's play is the most natural way to knowledge and education for a child's development. In other chapters, I will describe aesthetic education, which is an integral part of the life of the teacher as well as of the child. It is important to take the work of a teacher seriously and leave nothing to chance. Therefore, in my work, I examine how advantageous this connection is, whether it is functional and also, among other things, how it could make their work easier for teachers and better connect the individual areas that we already know from the framework educational program and aesthetic education.
In the practical part, I focus on applying the lesson I created, which I apply to several selected kindergartens. The lesson that I created is created in such a way that both movement and dance activities are connected by dramatic education. This is followed by an interview with the teachers, and thanks to the observation of the children, subsequent reflection and conversation with the teachers, I will add sufficient information about the work of the teachers with the previously mentioned educations.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK