Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mezikulturní srovnání reality show Love is Blind (USA, Brazílie, Japonsko)
Název práce v češtině: Mezikulturní srovnání reality show Love is Blind (USA, Brazílie, Japonsko)
Název v anglickém jazyce: Cross-cultural comparison of reality show Love is Blind (USA, Brazil, Japan)
Klíčová slova: Reality show, reality TV, Love Is Blind, kultura, seznamování, USA, Brazílie, Japonsko
Klíčová slova anglicky: Reality show, reality TV, Love Is Blind, culture, dating, USA, Brazil, Japan
Akademický rok vypsání: 2022/2023
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Irena Reifová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.03.2023
Datum zadání: 30.03.2023
Datum a čas obhajoby: 01.02.2024 08:00
Místo konání obhajoby: Hollar
Datum odevzdání elektronické podoby:03.01.2024
Datum proběhlé obhajoby: 01.02.2024
Oponenti: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Agar, M. 1994. The intercultural frame. International Journal of Intercultural Relations, 18(2), 221–237

Arango-Forero, G. 2003. Realities: de la tele-verdad a la tele-realidad. Palabra Clave. 14 str.

Andrejevic, M. 2004. Reality TV: The Work of Being Watched. Critical Media Studies: Institutions, Politics, and Culture. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers. 264 str.

Aslama, M. a Pantti, M. 2006. Talking alone: reality TV, emotions and authenticity. European Journal of Cultural Studies. SAGE Publications. 9(2), 167-184

Blodgett J., Bakir A. a Rose G. 2008. A test of the validity of Hofstede’s cultural framework. Journal of Consumer Marketing, 25(6), 339–349

Bruch, Elizabeth a Newman, M.E.J. 2019. Structure of Online Dating Markets in U.S. Cities. Sociological Science, 6. 219–234

Castro F. N. a Lopes F. A. 2011. Romantic Preferences in Brazilian Undergraduate Students: From the Short Term to the Long Term. Journal of Sex Research, 48, 479-485

Davidov, E., Schmidt, P., Billiet, J., a Meuleman, B. 2010. Cross-Cultural Analysis: Methods and Applications, Routledge. 528 str.

Deller, Ruth. 2019. Reality Television: The TV Phenomenon That Changed the World. Emerald publishing. 224 str.

Dixit, M. 2022. An Exploratory Study of the Fluid Nature of Reality Shows: Assessing Definitions and Characteristics, Quarterly Review of Film and Video, 39 (1), 190-211

Dyer, C. E. 2010. Reality Television: Using Para-Social Relationship Theory and Economic Theory to Define the Success of Network Reality Programming. 82 str.

Galician, M.-L., a Merskin, D.L. 2006. Critical Thinking About Sex, Love, and Romance in the Mass Media: Media Literacy Applications. Routledge. 408 str.

Hall, A. 2006. Viewers' Perceptions of Reality Programs, Communication Quarterly, 54 (2), 191-211

Hill, A. (a) 2004. Reality TV Audiences and Popular Factual Television. Routledge, London. 240 str.

Hill, A. (b) 2019. Popular Culture Forms: Reality TV. Lund University, Sweden

Klaus, E. a Lücke, S. 2003. Reality TV – Definition und Merkmale einer erfolgreichen Genrefamilie am Beispiel von Reality Soap und Docu Soap. M&K – Medien und Kommunikationswissenschaft, 195-212.

Malik, D.; Chauhan, K. a Khurana, M. 2019. Analysing and Identifying Business Model of Reality Show and its Impact on Mankind Behaviour. ICACTM. 95-98

Mast, J. 2016. Negotiating the ‘real’ in ‘reality shows’: production side discourses between deconstruction and reconstruction. Media, Culture & Society, 38(6), 901-917

McCabe J, Akass K. (2013). TV's Betty Goes Global. From Telenovela to International Brand, London: I. B. Tauris. 280 str.

McQuail, D. 2010. McQuail’s Mass Communication Theory (6th ed.). London: SAGE. 632 str.

Murray, S a Ouellette,L. 2009. Reality TV: Remaking Television Culture. NYU Press, 358 str.

Morreale, J. 2005. Reality TV, Faking It, and the Transformation of Personal Identity. Clcweb-comparative Literature and Culture 7 (5), 1-7

Nabi, R a Stitt, C a Halford, J. a Finnerty, K. 2006. Emotional and Cognitive Predictors of the Enjoyment of Reality-Based and Fictional Television Programming: An Elaboration of the Uses and Gratifications Perspective. Media Psychology – MEDIA PSYCHOL. 8. 421-447

Nabi, R.; Biely, Erica; Morgan, Sara a Stitt, Carmen. 2003. Reality-Based Television Programming and the Psychology of Its Appeal. Media Psychology – MEDIA PSYCHOL. 5. 303-330

Paul, A.; Saifuddin, A. a Zaluski K. 2021. Does Online Dating Promotion Vary Across Cultures? A Cross-cultural Analysis of Homepage Advertisements of Online Dating Services in 51 Countries. Journal of Creative Communications, 17, 179–198

Quist, M.; Watkins, Ch.; Smith, F.;Little, A.; DeBruine, L. a Jones, B. 2011. Sociosexuality Predicts Women's Preferences for Symmetry in Men's Faces. Archives of sexual behavior, 1415–1421

Sedláková, R. 2014. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. 1. Praha: Grada, Žurnalistika a komunikace. 539 str.

Schug, J.; Yuki, M., Horikawa, H. a Takemura, K. 2009. Similarity attraction and actually selecting similar others: How cross-societal differences in relational mobility affect interpersonal similarity in Japan and the USA. Asian Journal of Social Psychology. 12.
95–103.

Skeggs, B. a Wood H. 2012. Reacting to Reality Television: Performance, Audience and Value. 1-250

Smythe, D. W. 1954. Reality as Presented by Television. The Public Opinion Quarterly, 18 (2), 143–156.

Swami, V. (a); Caprario, C,; Tovée, M. a Furnham, A. 2006. Female physical attractiveness in Britain and Japan: A cross-cultural study. European Journal of Personality – EUR J PERSONALITY. 20. 69-81

Swami, V. (b); Stieger, S.; Haubner, T.; Voracek, M. a Furnham, A. 2009. Evaluating the Physical Attractiveness of Oneself and One’s Romantic Partner. Journal of Individual Differences. 30. 35-43

Tsay-Vogel, M. a Krakowiak, K. M. 2017. Exploring viewers’ responses to nine reality TV subgenres. Psychology of Popular Media Culture, 6(4), 348–360

Undergraduate Students: From the Short Term to the Long Term, The Journal of Sex Research, 48(5), 479-485

van de Vijver, F. J. 2009. Types of Comparative Studies in Cross-Cultural Psychology. Online Readings in Psychology and Culture, 2(2), 1–12
Předběžná náplň práce
Diplomová práce s názvem „Mezikulturní srovnání reality show Love Is Blind (USA, Brazílie, Japonsko)“ se zabývá adaptací populární reality show Love Is Blind v USA, Brazílii a Japonsku. Cílem práce je analyzovat, jak se do jednotlivých kulturních verzí pořadu promítá fyzická oddělenost soutěžících s důrazem na prezentaci těchto rozdílů. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, a to na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje vymezení tématu se zaměřením na fenomén reality show obecně, dále na jednotlivé typy tohoto žánru či příklady konkrétních pořadů. Její součást tvoří také mezikulturní srovnání za využití Hofstedeho typologie kultur. Praktická část následně zahrnuje charakteristiku výzkumu a samotnou analýzu včetně vyhodnocení výsledků. Práce je kvalitativní analýzou obsahu s prvky narativní analýzy. Jako zdroj dat byly využity epizody prvních sérií všech vybraných adaptací, tj. americké, brazilské a japonské. Celkem se jedná o třicet sedm epizod, které jsou dostupné na streamovací platformě Netflix. Výsledky analýzy poukazují na vyskytující se rozdíly, které souvisí s kulturními charakteristikami dané země, a to i přes to, že všechny adaptace vycházely ze stejného základního konceptu pořadu Love Is Blind.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This final thesis titled as „Cross-cultural comparison of reality show Love Is Blind (USA, Brazil, Japan)“ focuses on the adaptation of the popular reality show Love Is Blind in the USA, Brazil, and Japan. The aim of the thesis is to analyze how the physical separation of contestants is reflected in the different cultural versions of the show with an emphasis on presenting these differences. The thesis is divided into two main parts which are the theoretical and the practical part. The theoretical one defines the topic with focus on the phenomenon of reality shows in general, followingly various types of this genre and examples of specific shows. It also includes an cross-cultural comparison using Hofstede's Cultural Dimensions Theory. The practical part of the thesis includes the characteristics of the research, the actual analysis and results. The thesis is a qualitative content analysis with elements of narrative analysis. For the purposes of the research are used all episodes from the first series of each selected adaptation. In total, it is thirty-seven episodes which are available on the streaming platform Netflix. The results of the analysis highlight the differences that arise from the cultural characteristics of each country, despite all adaptations being based on the same basic concept of the show Love Is Blind.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK