Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Genderová reprezentace žen a mužů v současné reklamě. Přehledová stať
Název práce v češtině: Genderová reprezentace žen a mužů v současné reklamě. Přehledová stať
Název v anglickém jazyce: Gender representation of men and women in the current advertising. The research and literature overview
Klíčová slova: Gender; reklama; genderová reprezentace; genderové stereotypy; časopisy; Erving Goffman
Akademický rok vypsání: 2022/2023
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (24-KS)
Vedoucí / školitel: Ludmila Maria Wladyniak, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.03.2023
Datum zadání: 16.03.2023
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.03.2023
Datum odevzdání elektronické podoby:21.06.2023
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2023
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YBOS001)
Oponenti: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Pro tuto bakalářskou práci byla zvolena metodologická strategie přehledové stati, a to ze dvou důvodů. Zaprvé moje práce nemá žádnou empirickou část, což znamená, že tato práce je čistě teoretická. Zadruhé, přehledová stať je vhodná pro zpracovávání již existujících výzkumů anebo odborných prací s cílem zvoleném podle typu přehledové stati. Ve vědecké oblasti existují různé typy přehledových studií a každá z nich má své specifické zaměření a odlišení od ostatních. Zvolil jsem si pro svoji kvalifikační práci přehledovou stať, která analyzuje a pracuje s empirickými výzkumy; žánr přehledové stati je literární přehled, který Mareš (2013, s. 430) charakterizuje jako „přehled dosavadních poznatků o zvoleném tématu za určité období“ a zároveň analýzu a zobecnění výsledků. Další charakteristiky přehledové stati lze zobrazit v několika bodech:

1. Zvolený přístup – neutrální výklad, který umožňuje zaujímat interpretativní pozice, ve kterých nedoje ke zkreslení různých myšlenek představitelů jednotlivých výzkumů.
2. Obsahová podoba přehledu – zacílený výklad. Z důvodu toho, že obsah kvalifikační práce je omezený. Ve své práci pracuji s omezeným počtem výzkumů, které považuji za relevantní v problematice zobrazování žen a můžu v reklamní industrii.
3. Cíle přehledu – pomocí přehledové statí formulovat obecnější závěry, které vycházejí z předem zvolených empirických výzkumů. Na základě obecného cíle, který patří ke strategie přehledové stati jsem vytvořil cíl mé kvalifikační práce, který je „představit a shrnout část současné vědecké diskuze věnované problémům genderové reprezentace v reklamě, které se objevily za posledních deset let.“
Předběžná náplň práce
Reklamní industrie se vyvíjí stejně jako všechny ostatní oblasti moderního světa. Problematika genderu v reklamně, respektive zobrazování žen a můžu, je základním tématem této práce. Reklamu lze vnímat jako nástroj, který může formovat a vytvářet hodnoty, genderové stereotypy anebo genderovou identitu ve společnosti; naopak může i zrcadlit sociální situace, či genderové a sociální role. V této práci na základě publikovaných výzkumů za posledních 10 let bude proveden přehled dosavadních poznatků a souhrn výsledků těchto výzkumů v oblasti zobrazování žen a mužů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Seznam zvolených výzkumů pro přehledovou stať:
• Stasy Landreth Grau & Yorgos C. Zotos (2016) Gender stereotypes in advertising: a review of current research, International Journal of Advertising, 35:5, 761-770, DOI: https://doi.org/10.1080/02650487.2016.1203556
• Corine Van Hellemont & Hilde Van den Bulck (2012) Impacts of advertisements that are unfriendly to women and men, International Journal of Advertising, 31:3, 623-656, DOI: https://doi.org/10.2501/IJA-31-3-623-656
• Christine M. Rubies-Davies, Sabrina Lui & Kai-Chi Katie Lee (2013) Watching Each Other: Portrayals of Gender and Ethnicity in Television Advertisements, The Journal of Social Psychology, 153:2, 175-195, DOI: https://doi.org/10.1080/00224545.2012.717974
• Kendra Fowler & Veronica Thomas (2015) A content analysis of male roles in television advertising: Do traditional roles still hold?, Journal of Marketing Communications, 21:5, 356-371, DOI: https://doi.org/10.1080/13527266.2013.775178
• Silke Knoll, Martin Eisend & Josefine Steinhangen (2011) Gender roles in advertising, International Journal of Advertising, 30:5, 867-888, DOI: https://doi.org/10.2501/IJA-30-5-867-888
• Stacey M. Baxter, Alicia Kulczynski & Jasmina Illicic (2015) Ads aimed at dads: Exploring consumers’ reactions towards advertising that conforms and challenges traditional gender role ideologies. International Journal of Advertising, DOI: http://dx.doi.org/10.1080/02650487.2015.1077605
• Elza Ibroscheva (2013) Selling the Post-Communist Female Body, Feminist Media Studies, 13:3, 443-462, DOI: https://doi.org/10.1080/14680777.2012.708515
• Aileen O’Driscoll (2019) From sex objects to bumbling idiots: tracing advertising students’ perceptions of gender and advertising, Feminist Media Studies, 19:5, 732-749, DOI: https://doi.org/10.1080/14680777.2018.1506943

LITERATURA:

1. Silke Knoll, Martin Eisend & Josefine Steinhangen (2011) Gender roles in advertising, International Journal of Advertising, 30:5, 867-888, DOI: https://doi.org/10.2501/IJA-30-5-867-888
2. Dennis J. Ganahl, Thomas J. Prinsen & Sara Baker Netzley (2003) A Content Analysis of Prime Time Commercials: A Contextual Framework of Gender Reprezentation. Sex Roles 49, 545-551, DOI: https://doi.org/10.1023/A:1025893025658
3. Richard M. Pollay (1986). The distorted mirror: Reflections on the unintended consequences of advertising. Journal of Marketing, 50:2, 18-36.
4. Richard M. Pollay (1987). On the value of reflections on the values in ‘The distorted mirror’. Journal of Marketing, 51:3, 104-109
5. Erving Goffman (1979). Gender advertisements. Cambridge Mass: Harvard University Press
6. Jiří Mareš (2013). Přehledové studie: jejich typologie, funkce a způsob vytváření. Vědecký časopis České pedagogické společnosti, 23:4, 427-454, ISSN: 1805-9511
7. Claire M. Renzetti, Daniel J. Curran, Lukáš Gjirič (2003). Ženy, muži a společnost. Praha: Karolinum, 642 s. ISBN: 80-246-0525-2
8. Lena Knilli, Hana Maříková, Eva Kalivodová (1999). Společnost žen a mužů z aspektu gender: sborník vzniklých na základě semináře Společnost, ženy a muži z aspektu gender pořádaného Nadací Open Society Fund Praha. Praha: Open Society Fund Praha, 171 s. ISBN 80-238-4770-8
9. Linda L. Lindsey (2020). Gender: Sociological Perspectives (7th ed.). New York: Routledge, 784 s. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315102023
10. Antjony J. Cortese (2008). Provocateur: Images of Women and Minorities in Advertising (3th ed.). New York: Rowman & Littlefield Publishers, 179 s. ISBN: 10: 978-0-7425-5539-6
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK