Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Autorská kniha jako zdroj muzejní edukace
Název práce v češtině: Autorská kniha jako zdroj muzejní edukace
Název v anglickém jazyce: Authorial Book as a Resource for Museum Education
Klíčová slova: Muzejní edukace, edukační kniha, edukační program, vzdělávací cíl, didaktická struktura obsahu
Klíčová slova anglicky: Museum education, educational book, education program, goal, didactic contents
Akademický rok vypsání: 2022/2023
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.03.2023
Datum zadání: 22.03.2023
Datum a čas obhajoby: 07.09.2023 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R325A, 325A, posluchárna VV, 3. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:10.07.2023
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2023
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. MgA. Sylva Francová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Prostudujete dosavadní produkci autorsky pojatých edukačních knih nebo tištěných edukačních materiálů v odděleních edukace v ČR i v zahraničí. Provedete jejich analýzu po stránce obsahové, i po stránce formy a jejího provedení. Provedete analýzu jejich cílů a didaktické struktury a tyto poznatky porovnáte s programy vybraných edukačních oddělení (např. NG, UPM, GHMP). Tyto poznatky také porovnáte s aktuálním pojetím a stavem učebnic (vydefinujete rámcová obecná pravidla a posoudíte současnou produkci vybraných nakladatelství).
Na základě výsledků navrhnete vlastní prototyp (maketu) knihy pro vybrané pracoviště, provedete pilotní ověření na malém vzorku uživatelů vámi vybraného věku.
Seznam odborné literatury


FULKOVÁ, MARIE et. al: Galerijní a muzejní edukace 1. Vzdělávací programy Uměleckoprůmyslového musea v Praze a Galerie Rudolfinum v .. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, [2012]-. ISBN 978-80-7101-111-8.

FULKOVÁ, MARIE et. al: Galerijní a muzejní edukace 2. Vzdělávací programy Uměleckoprůmyslového musea v Praze a Galerie Rudolfinum v .. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, [2013]-. ISBN 978-80-7101-127-9.

PETROVÁ, Sylva. České sklo. Druhé revidované, doplněné a rozšířené vydání. V Praze: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2018. ISBN 978-80-87989-50-0.

OVČÁČKOVÁ, Johanka. Mezi textem a obrazem. Proměny (pohádkového) narativu ve vizuální komunikaci. Praha, 2015. Dizertační práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Oddělení pro vědeckou činnost.

Metodika II: Metodika realizace vzdělávacího galerijního/muzejního programu (pro základní vzdělávání) .. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, [2013]-.
Předběžná náplň práce
V Uměleckoprůmyslovém museu v Praze se zúčastníte navrhování edukačního programu. Seznámíte se s aktivitami edukačního oddělení a zjistíte jeho potřeby.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In the Museum of Decorative Arts in Prague you will participate in designing of education programme. You will explore activities of Education Department and its needs.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK