Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Moral panics and drug policy
Název práce v češtině: Morální paniky a jejich vliv na drogovou politiku
Název v anglickém jazyce: Moral panics and drug policy
Klíčová slova: morální panika, drogová politika, droga, psychoaktivní, uživatel, závislost, marihuana, pervitin, nové syntetické drogy, extáze, problémové užívání
Klíčová slova anglicky: moral panic, drug policy, drug, psychoactive, user, addiction, marijuana, amphetamine, new synthetic substances, extasy, problem drug use
Akademický rok vypsání: 2024/2025
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Nekola, Ph.D.
Řešitel:
Předběžná náplň práce
Morální panika je reakce sociální skupiny založená na falešném nebo přehnaném dojmu, že chování nějaké jiné skupiny (většinou minoritní skupiny nebo subkultury) je nebezpečně deviantní a je hrozbou pro společenský řád. Od masové hysterie se liší přesným morálním vymezením (co je špatně / dobře). V moderní době je obvykle posilována masmédii. Klíčoví autoři: Erich Goode, Nachman Ben-Yehuda, Stanley Cohen. Závěrečná práce uplatní koncept morální paniky při analýze drogové politiky a vysvětlení její změny / stability v čase. Možné metody výzkumu: obsahová analýza, analýza diskurzu, rozhovory, analýza dat z výběrových šetření, historická analýza apod.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Moral panic is a reaction of a social group based on false or exaggerated idea that behaviour of some other group (usually minority or subculture) is dangerous, deviant and a threat to social order. It differs from mass hysteria by its clear moral delimitation of what is wrong or right. In modern societies, there is often the strong influence of mass media on reinforcement and spread of moral panics. Key authors: Erich Goode, Nachman Ben-Yehuda, Stanley Cohen. The thesis use concept of moral panics for analysis of drug policy and explanation of its change or stability in time. Suggested methods: content analysis, discourse analysis, interviews, public opinion survey, historical analysis etc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK