Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití muzejní a galerijní edukace v předškolním vzdělávání
Název práce v češtině: Využití muzejní a galerijní edukace v předškolním vzdělávání
Název v anglickém jazyce: Employing museum and gallery education in preschool education
Klíčová slova: muzejní a galerijní edukace, předškolní vzdělávání, edukační program, RVP PV, spolupráce školy a galerie, pojetí výtvarné výchovy
Klíčová slova anglicky: museum and gallery education, preschool education, educational program, Framework Educational Programme, cooperation between school and gallery, concept of art education
Akademický rok vypsání: 2022/2023
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Helena Kafková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.02.2023
Datum zadání: 09.03.2023
Datum a čas obhajoby: 16.05.2023 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 8, Praha 1, S101, 101
Datum odevzdání elektronické podoby:17.04.2023
Datum proběhlé obhajoby: 16.05.2023
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (UMŠ) (OSZD004MS)
Oponenti: doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Vendula Fremlová, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Prostudujte teoretické zdroje a vypracujte komentované rešerše k věcné problematice, zaměřte se na studium výtvarného projevu v předškolním vzdělávání a relevantní aspekty galerijní a muzejní edukace. Navažte empirickou výzkumnou sondou v kvalitativní metodologii, zkoumejte, jaké aktivity probíhají nad rámec běžného provozu v mateřských školách v hlavním městě a na periferii maloměsta. Dooporučená metoda sběru dat jsou rozhovory s učitelkami vybraných mateřských škol. Navštivte edukační program a realizujte aktivity na něj navazující v mateřské škole. Analyzujte a interpretujte dětské výtvarné práce.
Seznam odborné literatury
FULKOVÁ, M., L. JAKUBCOVÁ HAJDUŠKOVÁ a V. SEHNALÍKOVÁ. Metodika I. Metodika realizace vzdělávacího galerijního/muzejního programu (pro předškolní vzdělávání). UK v Praze, Pedagogická fakulta a Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 2013.Dostupné z: https://pages.pedf.cuni.cz/vytvarnavychova/files/2019/04/Metodika_1_M%C5%A0.pdf

HAZUKOVÁ, Helena. Výtvarné činnosti v předškolním vzdělávání. Praha: Raabe, 2011. Nahlížet - nacházet. ISBN 978-80-87553-30-5.

HORÁČEK, Martin, Hana MYSLIVEČKOVÁ a Petra ŠOBÁŇOVÁ, ed. Muzejní pedagogika dnes: sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané katedrou výtvarné výchovy PdF UP v Olomouci 6.5.2008. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. ISBN 978-80-244-1993-0.

KAFKOVÁ, Helena. Plánování výtvarných činností [online]. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019. ISBN 978-80-7603-140-1. Dostupné z: https://cuni.futurebooks.cz/book/planovani-vytvarnych-cinnosti/

ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Muzejní edukace. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 978-80-244-3003-4.

Předběžná náplň práce
Teoretická část obsáhne:

- charakterizování dítěte předškolního věku;
- muzeum jako instituci, ve kterých je možné realizovat vzdělávání dětí;
- Přiblíží jeden konkrétní edukační program NG;
- zaměří se na vazbu konkrétního edukačního programu pro mateřské školy k Rámcovému vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělání.

Praktická část se zaměří na výzkumné šetření (v kvalitativní metodologií) proběhne:

-formou rozhovorů s pedagogy mateřských škol z hlavního města a oblasti na periferii maloměsta.
-zaměří se na návrh krátkého projektu, který volně navazuje na konkrétní edukační program v NG. Realizuje se jako zúčastněné pozorování, s následnou analýzou jednotlivých děl dětí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The theoretical part includes:

- characterization of the preschool child;
- the museum as an institution in which children's education can be implemented;
- Introduces one specific NG educational program;
- Will focus on the link of a specific educational program for kindergartens to the Framework Educational Programme for Preschool Education.

The practical part will focus on the research investigation (in qualitative methodology) will take place:

-in the form of interviews with kindergarten teachers from the capital city and areas on the periphery of the small town.
-It will focus on the design of a short project that is related to a specific educational program in NG. It is implemented as a participant observation, with subsequent analysis of the children's individual works.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK