Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jazyk a styl próz Petry Dvořákové
Název práce v češtině: Jazyk a styl próz Petry Dvořákové
Název v anglickém jazyce: Language and Style of Prosaic Works Written by Petra Dvořáková
Klíčová slova: substandardní jazykové prostředky|současná česká literatura|obecná čeština|nářečí|Petra Dvořáková|Dědina|Vrány|Chirurg|Zahrada
Klíčová slova anglicky: substandard language features|contemporary Czech literature|standard Czech|dialects|Petra Dvořáková|Dědina|Vrány|Chirurg|Zahrada
Akademický rok vypsání: 2022/2023
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.01.2023
Datum zadání: 03.02.2023
Schválení administrátorem: bylo schváleno
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.04.2023
Datum a čas obhajoby: 11.09.2023 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.07.2023
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2023
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Anežka Kuzmičová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce je věnována analýze jazyka a stylu vybraných próz současné české spisovatelky Petry Dvořákové, především způsobům využívání nespisovných jazykových prostředků. V souvislosti s tím se práce primárně zaměří na prózy Dědina (2018), Vrány (2020), Chirurg (2020) a Zahrada (2022).
V obecné a teoretické části podá diplomová práce charakteristiku díla Petry Dvořákové v současném literárním kontextu a stručně představí vybrané prózy a jejich recepci (hlavně hodnocení jazykové stránky jejích textů). Vedle toho práce shrne základní rysy jazyka současné umělecké literatury; speciálně se soustředí na uplatnění nespisovných jazykových prostředků a dosavadní výzkumy této problematiky. Na tomto základě autorka stanoví metodu rozboru a zformuluje výzkumné otázky.
Praktická část bude obsahovat soustavnou analýzu jednotlivých textů s důrazem na pozici a funkce nespisovných jazykových prostředků. Cílem bude popsat repertoár těchto prostředků v jednotlivých jazykových rovinách (hláskoslovné/grafické, morfologické, lexikální, syntaktické), jejich vazbu na složky textu (řeč vypravěče, řeč postav, řečová diferenciace postav), jejich funkce (charakterizace individuální, sociální, poetizace, hra s jazykem apod.).
Výsledkem analýz by mělo být stanovení podstatných stylových rysů jednotlivých textů.
Závěrečná část práce bude věnována komparaci analyzovaných textů, vývojovým tendencím, které se v díle Petry Dvořákové projevují, a souhrnné charakteristice jejího individuálního stylu.
Seznam odborné literatury
BÍLEK, Petr A. Exotické obrázky z Vysočiny. Respekt 29, 2018, č. 31, 30. 7. –5. 8., s. 57.
GILK, Erik. Nemocnice na kraji světa. Tvar 31, 2020, č. 2, 23. 1., s. 3.
HELLER, Jan M. Lúzr v bílém plášti. Tvar 31, 2020, č. 2, 23. 1., s. 3.
HOFFMANNOVÁ, Jana – ČMEJRKOVÁ, Světla. Mluvená čeština v krásné literatuře. In: Světla Čmejrková – Jana Hoffmannová (eds.), Mluvená čeština: hledání funkčního rozpětí. Praha: Academia 2011, s. 349–391.
HOFFMANNOVÁ, Jana et al. Stylistika mluvené a psané češtiny. Praha: Academia 2016.
CHUCHMA, Josef. Ostré řezy do typického těla. Respekt 31, 2020, č. 2, 6.–12. 1., s. 63.
JANOUŠEK, Pavel. Petra Dvořáková: Dědina. Tvar 29, 2018, č. 14, 6. 9., s. 2.
KRÁLÍKOVÁ, Andrea. Bolavá myšlení románem: tendence v psaní současných českých prozaiček. A2 15, 2019, č. 2, 16. 1., s. 6–7.
LOLLOK, Marek. Chirurgův samospád. Weles 2019, č. 77, s. 98–99.
MAREŠ, Petr. Mezi spisovnou a nespisovnou češtinou. K užívání jazyka v současné české próze. Slavia 77, 2008, č. 1–3, s. 111–123.
MAREŠ, Petr. „Valej do tebe, že máš bejt šťastnej.“ Nespisovnost v současné české próze. In: Olga Orgoňová – Alena Bohunická (eds.), Jazyk a literatúra v súvislostiach. Bratislava: Univerzita Komenského 2017, s. 248–258.
MAREŠ, Petr. Diferencovanost češtiny a současná literatura In: O. Bláha (ed.), Spisovná čeština a jazyková kultura 2018: příspěvky z mezinárodní konference konané ve dnech 18. a 19. října 2018 na Univerzitě Palackého v Olomouci. Olomouc, UP 2018, s. 143–150.
MINÁŘOVÁ, Eva – ONDRÁŠKOVÁ, Karla (eds.). Spisovnost a nespisovnost. Zdroje, proměny a perspektivy. Brno: Masarykova univerzita 2004.
PAVLOVIČ, Milan. Proměněné sny. Tvar 33, 2022, č. 21, 15. 12., s. 3.
PILNÁ, Markéta. Petra Dvořáková: Dědina. A2 14, 2018, č. 15, 18. 7., s. 31.
ROHÁČOVÁ, Tereza. Debutující prozaičky: příslib české literatury? Olomouc: UP 2021.
RŮŽIČKA, Jiří G. Petra Dvořáková: Dědina. A2 6, 2020, č. 11, 20. 5., s. 31.
STEHLÍKOVÁ, Olga: Teplá náruč chléva. Tvar 29, 2018, č. 11, 31. 5., s. 19.
ŠATROVÁ, Valentýna. Petra Dvořáková: Chirurg. A2 16, 2020, č. 4, 12. 2., s. 31.
ŠIDÁKOVÁ FIALOVÁ, Alena. Přiznat nepřiznané, přijmout nepřijatelné. Tvar 33, 2022, č. 21, 15. 12., s. 3
ŠRÁMEK, Rudolf (ed.). Spisovnost a nespisovnost dnes. Brno 1996.
TRÁVNÍČKOVÁ, Lucie. Každému jeho peklo, naznačuje nový román Petry Dvořákové. Deník N 1, 2019, č. 195, 11.–13. 10., s. 11.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK