Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zkušení vyučující a inkluze ve vzdělávání
Název práce v češtině: Zkušení vyučující a inkluze ve vzdělávání
Název v anglickém jazyce: Experienced teachers and educational inclusion
Klíčová slova: inkluze, inkluzivní vzdělávání, vyučující, zkušení vyučující, postoje vyučujících k inkluzi
Klíčová slova anglicky: inclusion, inclusive education, teachers, experienced teachers, teachers’ attitudes towards inclusion
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: Mgr. Anna Vozková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.11.2022
Datum zadání: 17.01.2023
Datum a čas obhajoby: 05.09.2023 08:20
Datum odevzdání elektronické podoby:10.07.2023
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2023
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PaedDr. Klára Vítková Rulíková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se bude zabývat pohledem učitelů s dlouholetou praxí na inkluzi ve vzdělávání. Teoretická
část bude zaměřena na definici inkluzivního vzdělávání v České republice a porovnání zahraničních studií
zabývajících se obdobnou problematikou. Důraz bude kladen především na postoje a vnímání inkluze jako
konceptu.
V empirické části práce budou formou kvalitativního výzkumu zjišťováno, jaké postoje zastávají zúčastněné
osoby k inkluzivnímu vzdělávání a případně porovnáno, zda se tyto postoje liší například mezi začínajícími a
zkušenými vyučujícími.
Seznam odborné literatury
Zilcher, L., & Svoboda, Z. (2019). Inkluzivní vzdělávání: efektivní vzdělávání všech žáků. Grada Publishing.
Švaříček, R., & Šeďová, K. (2014). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Portál.
Aktan, O. (2021). Teachers' Opinions towards Inclusive Education Interventions in Turkey. Anatolian Journal
of Education. 6. 10.29333/aje.2021.613a.
Ketenoğlu Kayabaşı, E. (2020). Teachers' Opinions on Inclusive Education. International Journal of
Psychology and Educational Studies. 7. 27-36. 10.17220/ijpes.2020.04.003.
Šuc, L., Bukovec, B., Žveglič Mihelič, M. & Karpljuk, D. (2016). Primary School Teachers' Attitudes towards
Inclusive Education in Slovenia: A Qualitative Exploration.
Wolery, M., Werts, M. G., Lisowski, L., Caldwell, N. K., & Snyder, E. D. (1995). Experienced Teachers’ Perceptions
of Resources and Supports for Inclusion. Education and Training in Mental Retardation and Developmental
Disabilities, 30(1), 15–26. http://www.jstor.org/stable/23879136
Předběžná náplň práce
Tématem bakalářské práce jsou zkušení vyučující, za které jsou zde považováni učitelé s dlouholetou pedagogickou praxí, a jejich zkušenost s inkluzí ve vzdělávání. Cílem práce je zjistit, jak zkušení vyučující inkluzi chápou, jaké postoje k ní zastávají, a jaké osobní zkušenosti s procesem inkluzivního vzdělávání mají.
K získání dat a jejich analýze byly použity kvalitativní metody. Se zkušenými vyučujícími byly realizovány polostrukturované rozhovory. Data byla následně zpracována metodou tematické analýzy, na základě které bylo pojmenováno pět významných témat. Jsou jimi Chápání inkluze, Nejistota, Nepřipravenost, Obtíže a Podpora.
Prezentované výsledky obsahují několik hlavních zjištění. Ukázalo se, že zkušení učitelé a učitelky nejsou o procesu inkluzivního vzdělávání a souvisejících náležitostech dostatečně informováni. To, jak rozumí inkluzivnímu přístupu naznačuje, že jej ztotožňují s integrativním přístupem. Postoje zkušených vyučujících k inkluzi jsou různorodé, ideu tohoto konceptu hodnotí pozitivně, ale k prosazování tzv. totální inkluze mají negativní postoj. Popisují řadu obtíží, se kterými se ve své pedagogické praxi v kontextu inkluze setkávají, a které poukazují na náročnost učitelské profese. Přestože se jim dostává podpory v různých formách, stále si nepřipadají připraveně na práci se třídou, ve které je vyšší počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Výzkumná zjištění mohou přispět k lepšímu porozumění toho, jak je inkluze v současnosti mezi českými vyučujícími vnímána. Poznatky této práce také mohou být využity v praxi jako podnět pro odstraňování překážek, které brání úspěšné implementaci inkluzivního přístupu ve vzdělávání.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The topic of the bachelor's thesis is experienced teachers, or teachers with extensive pedagogical practice, and their experience with inclusion in education. The aim of the thesis is to explore how experienced teachers perceive inclusion, what attitudes they hold towards it, and what personal experiences they have with the process of inclusive education.
Qualitative methods were used to collect and analyse the data. Semi-structured interviews were conducted with experienced teachers. The data was then processed using thematic analysis, which resulted in the identification of five meaningful themes: Understanding of inclusion, Uncertainty, Unpreparedness, Difficulties, and Support.
The presented results include several main findings. It was found that experienced teachers are not sufficiently informed about the process of inclusive education and its related aspects. Their understanding of the inclusive approach suggests that they equate the inclusive approach with the integrative approach. The attitudes of experienced teachers towards inclusion are diverse; they evaluate the concept of inclusion positively, but they hold a negative attitude towards promoting so-called total inclusion. They describe a wide range of difficulties they encounter in their pedagogical practice within the context of inclusion, highlighting the challenging nature of the teaching profession. Despite receiving support in various forms, they still do not feel adequately prepared to work with a class that has a high number of pupils with special educational needs.
The research findings can contribute to a better understanding of how inclusion is currently perceived among Czech teachers. The insights from this study can also be utilized in practice as an initiative for removing barriers that hinder the successful implementation of an inclusive approach in education.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK