Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ne/kroužek v Galerii středočeského kraje
Název práce v češtině: Ne/kroužek v Galerii středočeského kraje
Název v anglickém jazyce: After School Art Programme at the Gallery of the Central Bohemian Region
Klíčová slova: galerie, galerijní edukace, vzdělávací program, mladší školní věk, Jitka a Květa Válovy
Klíčová slova anglicky: museum of art, gallery education, educational programme, younger school age, Jitka and Květa Válovy
Akademický rok vypsání: 2022/2023
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.01.2023
Datum zadání: 12.01.2023
Datum a čas obhajoby: 17.01.2024 11:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:01.12.2023
Datum proběhlé obhajoby: 17.01.2024
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D.
 
 
 
Ocenění:Práce byla navržena na ocenění
Zásady pro vypracování
Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část seznamuje s historií a současností Galerie středočeského kraje, popisuje Lektorské centrum, jeho vznik, činnosti a cíle. Je zde i popsána výstava Jitky a Květy Válových, která se stala jedním z východisek programu. Praktická část se zabývá procesem neformálního vzdělávacího programu Ne/kroužek pro děti 7-9 let. Popisuje přípravu, realizaci a reflexi galerijní edukace.
Seznam odborné literatury
BRABCOVÁ, A. (ed.): Brána muzea otevřená. Náchod: Juko; Praha: Nadace Open Society Fund, 2003. ISBN 80-86213-28-5.
FULKOVÁ, Marie, HAJDUŠKOVÁ, Lucie, SEHNALÍKOVÁ, Vladimíra. Galerijní a muzejní edukace 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta; Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, 2012. ISBN 978-80-7290-535-5; 978-80- 7101-111-8.
HORÁČEK, R.: Galerijní animace a zprostředkování umění. Akademické nakladatelství CERM, 1998. ISBN 80-7204-084-7.
ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Edukační potenciál muzea. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012a. ISBN 978-80-244-3034-8.
ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Muzejní edukace. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012b. ISBN 978-80-244-303-4.
VÁLOVÁ, Jitka. Jitka a Květa Válovy: dvě těla, jedna duše ; Jiřina a Jiří Hankeovi: Válovky. Rýmařov: Městské muzeum, [2020]. ISBN 978-80-907903-0-8.
VÁLOVÁ, Jitka, ŠUBRTOVÁ, Dagmar, ed. Válovky. Klatovy: Hangár F, 2010. ISBN 978-80-904613-0-7.
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. In: . Praha, 2017. Dostupné také z: https://www.msmt.cz/file/43792/.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce prezentuje obsah a reflexi půlročního kurzu Ne/kroužek v rámci nabídky lektorského centra Galerie středočeského kraje pro děti mladšího školního věku. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na Galerii středočeského kraje, její historii a současnost, představuje také její Lektorské centrum, pod kterým bylo umožněno realizovat program. Praktická část představuje přípravu, koncepci, realizaci a vyhodnocení pravidelného setkávání od září 2022 do ledna 2023. Vzdělávací program je zasazen do kontextu kulturní instituce, pracuje s výstavou Jitka a Květa Válovy - Cesta předurčená osudem. Jeho cílem je rozvíjení vizuální gramotnosti a kulturních hodnot skrze různá výtvarná média a především pomocí dialogu a naplňování potřeb skupiny. Obsah práce vychází ze sebíraných dat osobních příprav, deníku, dialogů a spolupráce s kolegyněmi, foto reportu a rozhovorů s dětmi.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis presents the content and reflection of the half-year after school art course Ne/kroužek as part of the offer of the Learning center of the Gallery of the Central Bohemian Region for children of younger school age. The work is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part is focused on the Central Bohemian Region Gallery, its history and present, it also presents its Lecture Center, under which the program was made possible. The practical part represents the preparation, conception, implementation and evaluation of a regular meeting from September 2022 to January 2023. The educational program is set in the context of a cultural institution, working with the exhibition Jitka and Květa Válovy - A Path Destined by Fate. Its goal is the development of visual literacy and cultural values through various creative media and above all through dialogue and fulfilling the needs of the group. The content of the work is based on the collected data of personal preparations, a diary, dialogues and cooperation with colleagues, a photo report and interviews with children.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK