Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Informovanost matek v péči o fyziologického novorozence
Název práce v češtině: Informovanost matek v péči o fyziologického novorozence
Název v anglickém jazyce: Awareness of mothers in the care of physiological newborn
Klíčová slova: Edukace, šestinedělí, matka, novorozenec, ošetřovatelská péče o novorozence, poporodní informovanost
Klíčová slova anglicky: Eduaction, puerperium, mother, newborn, nursing care for newborns, postpartum awareness
Akademický rok vypsání: 2022/2023
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství (13-342)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Nikodemová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.12.2022
Datum zadání: 30.12.2022
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.05.2023
Datum a čas obhajoby: 01.06.2023 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.04.2023
Datum odevzdání tištěné podoby:23.04.2023
Do kdy má student odevzdat:23.04.2023
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2023
Oponenti: Mgr. Jaroslava Hromádková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce musí splňovat požadavky uvedené v platném opatření děkana.
Zpracováním bakalářské práce student/ka prokáže, že se umí samostatně orientovat ve studovaném oboru a že v průběhu studia získal/a a zároveň je i schopen/a v praxi uplatňovat teoretické poznatky a praktické postupy (metody).
Bakalářská práce musí být původním a samostatně zpracovaným odborným textem. Při zpracování bakalářské práce se student/ka může opírat o výsledky a zkušenosti získané jinými autory, avšak vždy musí tyto výsledky a zkušenosti konfrontovat s vlastními názory, úvahami, hodnoceními a závěry.
Rozsah bakalářské práce vyplývá z povahy zpracovávaného tématu, přičemž její minimální rozsah činí 40 stran normovaného textu.
Referenční seznam musí obsahovat nejméně 25 položek časopiseckých, literárních či elektronických zdrojů informací. Do referenčního seznamu se nezapočítávají pouhá abstrakta. Zpracováním bakalářské práce musí student prokázat schopnost pracovat s aktuální odbornou literaturou vztahující se k řešené problematice, včetně práce s cizojazyčnou literaturou a s dalšími prameny. Citace typu “ústní sdělení” a “nepublikovaná data” (s výjimkou vnitřních předpisů a standardů) nelze v bakalářské práci použít.
Seznam odborné literatury
CAMPBELL, Deborah. Neonatology for primary care. Second edition. Itasca, Illinois: American Academy of Pediatrics, 2020, 1 online resource (1,344 pages). ISBN 1-61002-409-5.
DORT, Jiří, Eva DORTOVÁ a Petr JEHLIČKA. Neonatologie. 3. vydání. Praha: Karolinum, 2018. ISBN 978-80-246-3936-9.
DUŠOVÁ, Bohdana, Martina HERMANNOVÁ, Eva JANÍKOVÁ a Radka SALOŇOVÁ. Edukace v porodní asistenci. Praha: Grada Publishing, 2019. ISBN 978-80-271-0836-7.
FENDRYCHOVÁ, Jaroslava. Základní ošetřovatelské postupy v péči o novorozence: Vybrané kapitoly. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3940-3
GOMELLA, Tricia Lacy, M. Douglas CUNNINGHAM, Fabien G. (Fabien Gabriel) EYAL a Karin E. ZENK. Neonatology: Management, procedures, on-call problems, diseases, and drugs. 5th edition. New York: Lange Medical Books- McGraw-Hill, 2004. ISBN 0-07-121906-4.
PROCHÁZKA, Martin a kolektiv autorů. Porodní asistence: Učebnice pro vzdělávání i každodenní praxi. Na Šejdru 247/6a 142 00 Praha 4: Maxdorf s.r.o., nakladatelství odborné literatury, 2020. ISBN 978-80-7345- 618-4.
SEDLÁŘOVÁ, Petra, a kolektiv. Základní ošetřovatelská péče v pediatrii. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-1613-8.
STRAŇÁK, Zbyněk, Marcela ČERNÁ a Petra ŠAŇÁKOVÁ. Donošený novorozenec pro sestry z novorozeneckých oddělení. Díl 1. Patologické stavy u donošených novorozenců. Praha, IPVZ 2015. ISBN 978-80-87023-48-8
TAKÁCS, Lea, Daniela SOBOTKOVÁ,Lenka ŠULOVÁ a kolektiv. Psychologie v perinatální péči: Praktické otázky a náročné situace. Praha: Grada Publishing, 2015 . ISBN 978-80-247-5127-6.
Předběžná náplň práce
V bakalářské práci na téma Informovanost matek v péči o fyziologického novorozence se budu zabývat, jakým způsobem a v jaké míře jsou ženy v období okolo porodu informovány o průběhu hospitalizace na oddělení šestinedělí, o samotné ošetřovatelské péči o novorozence v časném poporodním období, a jak vysokou informovanost a zkušenost mají v oblasti celkové péče o novorozence.
V teoretické části zmíním základní pojmy a definice z oblasti neonatologie a porodnictví, nastíním důležitost a význam vzájemné spolupráce mezi matkou a zdravotnickým personálem v době pobytu v nemocničním zařízení a dále důkladněji popíši veškeré body edukace matky po porodu- kojení, rooming in, koupel a přebalování novorozence, denní režim novorozence, manipulace s novorozencem, bezpečnost …
V praktické části za pomoci kvantitativního výzkumu zjistím, jakou informovanost mají matky v oblasti celkové péče o fyziologického novorozence a v jaké míře a jakým způsobem jsou v dané oblasti edukovány.
Záměrem mé bakalářské práce je zjištění informovanosti matek v průběhu hospitalizace spojené s příchodem miminka na svět a odhalení případných podnětů, které by v budoucnu mohly vést ke zlepšení dané informovanosti.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In the bachelor thesis on the topic of Awareness of mothers in the care of physiological newborn, I will deal with how and to what extent women prior to giving birth are informed about the course of hospitalization in the puerperium department, about the course of independent nursing care for newborns in the early postpartum period and how much awareness and experience they have in the field of general care for newborns.
In the theoretical part, I will mention the basic terms and definitions from the field of neonatology and obstetrics, I will describe the importance and significance of mutual cooperation between the mother and the medical staff during their stay in the hospital facility, and I will also describe in more details all points of education of the mother after childbirth - breastfeeding, rooming in, bathing and changing diapers of the newborn, the daily routine of the newborn, handling the newborn, safety ...
In the practical part, with the help of quantitative research, I will find out what awareness mothers have in the area of overall physiological newborn care and in what extent and in what way they are educated in the area.
The idea behind my bachelor's thesis is to find out real status of awareness of mothers during their hospitalization associated with the arrival of a baby into the world and to reveal any potential impulses that might lead to improve their knowledge in the future.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK