Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití signální gramatiky a sémantizace v prezentaci češtiny jako cizího jazyka na sociálních sítích
Název práce v češtině: Využití signální gramatiky a sémantizace v prezentaci češtiny jako cizího jazyka na sociálních sítích
Název v anglickém jazyce: Signal Grammar and Semantization in the Presentation of L2 Czech Language on Social Networks
Klíčová slova: výklad české gramatiky|sémantizace|signální gramatika|nová média|sociální sítě|Instagram|content marketing|rusky mluvící studenti
Klíčová slova anglicky: interpretation of Czech grammar L2|semantization|signal grammar|new media|social networks|Instagram|content marketing|Russian speaking students
Akademický rok vypsání: 2022/2023
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.12.2022
Datum zadání: 14.12.2022
Schválení administrátorem: bylo schváleno
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.12.2022
Datum a čas obhajoby: 13.06.2023 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.05.2023
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2023
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PaedDr. Ilona Starý Kořánová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Anotace:
Magisterská práce otevírá širší diskusi ohledně výuky cizích jazyků v době nových médií, zvláště analyzuje formáty zpracování gramatiky a slovní zásoby češtiny pro cizince na vybraných instagramových profilech, zaměřených na rusky mluvící studenty, a mapuje nové prostředky tzv. signální gramatiky. Práce vychází z teorie signální gramatiky, vizualizace gramatických pravidel a sémantizace, které zároveň propojuje s poznatky z teorie mediální komunikacena Instagramu. Autor ukazuje nové postupy ve formátování jazykové látky v digitální době a snaží se odpovědět na otázku, zdali je možné vzniklé formáty využíti v klasické výuce.

Cíl: Práce si klade za cíl průzkum popularizačních nástrojů výkladu češtiny pro cizince na sociálních sítích zvl. na Instagramu s důrazem na mapování nových prostředků signální gramatiky a sémantizace v prezentaci češtiny jako cizího jazyka.

Hypotéza: Obsah profilů, tzv. Kontent Instagram jazykových škol a soukromých učitelů češtiny pro cizince obsahuje nové prostředky signální gramatiky, jejichž výskyt nebyl možný v  tištěných učebních materiálech.

Teoretická část: V teoretické části bude uveden přehled studií o signální gramatice, sémantizaci a vizualizaci ve výuce češtiny pro cizince, dále budou sumarizovány již známé prostředky signální gramatiky. Autor zde také zahrne popis vzniklých digitálních formátů zpracováníobsahu na Instagramu.

Praktická část: V praktické části bude postupně analyzován obsah vybraných instagramových profilů.
1. Nejprve bude provedenakvantitativní analýza ročního obsahu 10 vybraných instagramových profilů. Obsah bude mapován podle následujících oblastí: výklad gramatiky, slovní zásoba, české reálie a jiné(podle potřeby).
2. Vyčleněná gramatická a lexikální látka bude následně zkoumána částečně kvantitativně: popsané gramatické jevy budou přiřazeny k příslušné jazykové úrovni, budou anotovány prostředky signální gramatiky, způsoby sémantizace, formát zpracování obsahu.
3. Vybraný obsah, jenž zahrnuje nové typy signálních, vizualizačních nebo sémantizačních prostředků, bude popsán kvalitativně.
Předpokládáme, že na základě tohoto průzkumu budou rozšířeny typy prostředků signální gramatiky s ohledem na možnosti v nových typech médií.
Na závěr budou představeny nápady, jak nové způsoby zpracování gramatické a lexikální látky mohou být využity v klasické výuce češtiny pro cizince.
Zásady pro vypracování:
Studium odborné literatury, sběr a analýza materiálů, průzkum digitálních formátů a nástrojů, pravidelná konzultace s vedoucím práce a postupné zasílání jednotlivých častí práce, prezentace jednotlivých kapitol a postupu během diplomového semináře, konzultace s odborníkem v oblasti nových médií. Příprava k obhajobě DP, finální odevzdání práci v SIS, příprava posteru pro obhajobu.
Seznam odborné literatury
BALTES, Loredana Patrutiu. Content marketing-the fundamental tool of digital marketing. Bulletin of the Transilvania University of Brasov. Economic Sciences. Series V, 2015, 8.2: 111.

DU PLESSIS, Charmaine. The role of content marketing in social media content communities. South African Journal of Information Management, 2017, 19.1: 1-7.

HÁDKOVÁ, Marie. Gramatika a čeština pro cizince. Jazyky v Evropě a Evropa v jazycích, 2011, 104.

HLADÍKOVÁ, Věra. Využití prostředků signální gramatiky v učebnicích češtiny jako cizího jazyka. 2011. PhD Thesis. Technická Univerzita v Liberci. Vedoucí práce: Škodová, Svatava.

HRDLIČKA, Milan. Kapitoly o češtině jako jazyku nemateřském. Charles University in Prague, Karolinum Press, 2019.

KNECHT, Petr; JANÍK, Tomáš. Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu. Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu, 2008.

NACHTMANOVÁ, Barbora. Vizualizace ve výuce češtiny pro cizince. 2014. Vedoucí práce: Hrdlička, Milan.

PODRÁPSKÁ, Kamila. Několik poznámek k signální gramatice. In: Vědecká pojednání:Wissenschaftliche Abhandlungen= Pracenaukowe. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2004. ISBN 80-7083-875-2. ISSN 1801-1128, s. 69-74.

PŘIKRYLOVÁ, J., JAHODOVÁ, H. Moderní marketingová komunikace. 1. Vyd. Praha:Grada Publishing. 2010. ISBN 978-80-247-3622-8.

ŠENKYŘÍKOVÁ, Marie. Способы семантизации выбранных русско-чешских омонимов (на материале учебника «Класс!): diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra ruského jazyka a literatury, 2018. 165 l., 13 l.příl. doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.

ŠKODOVÁ, S.; ŠTINDLOVÁ, B. Možnosti signálního ztvárnění gramatických pravidel v učebnicích cizích jazyků. Eurolitteraria & Eurolingua, 2007, 307-314.

ŠKODOVÁ, Svatava. Kapitoly z lingvodidaktiky čestiny jako cizího jazyka. Technická Univ., 2012.

SKOUMALOVÁ, Jana. Rozvíjení sociokulturní kompetence žáků a vybrané učebnice češtiny pro cizince. 2014.

VALKOVÁ, Jarmila. Komunikační přístup k vyučování druhého jazyka v současných učebnicích češtiny pro cizince. 2014.

VONDRÁČKOVÁ, Pavlína. Využití obrazového materiálu ve výuce češtiny jako cizího jazyka. 2014. PhD Thesis. Technická Univerzita v Liberci.Vedoucí práce: Škodová, Svatava.

ZAHRADNICKÁ, Eva. Prezentace gramatického systému při výuce češtiny jako cizího jazyka (se zaměřením na výuku bez zprostředkujícího jazyka). 2007.

Zdroje pro analýzu
Blog učitelkyEkaterinyShinkarenko,https://www.instagram.com/czech_kat/
Online kurzy českého jazykahttps://www.instagram.com/czech_in_life/
Kurzy českého jazyka UJOPhttps://www.instagram.com/czechstudies/
Škola českého jazyka SLANGhttps://www.instagram.com/slangclub/
Škola českého jazykaKrokoshttps://www.instagram.com/czech_krokosschool_prague/
Škola českého jazyka CzechInstitute https://www.instagram.com/czech_institute/
Škola českého jazyka Czechmeuphttps://www.instagram.com/czech_me_up/
Blog jazykového kouče Xenie Kávyhttps://www.instagram.com/xeniafromczechia/
Blog učitele MichailaKronina https://www.instagram.com/czech_flow/
Škola českého jazykaCeskyOnlinehttps://www.instagram.com/cesky_online/

Další seznam literatury a zdrojů může být doplněn v průběhu zpracování tématu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK