Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Informační politika digitální Česko
Název práce v češtině: Informační politika digitální Česko
Název v anglickém jazyce: Information policy of the digital Czech Republic
Klíčová slova: eGovernment|digitální Česko|informační politika|veřejná správa|elektronizace
Klíčová slova anglicky: eGovernment|digital Czech Republic|information policy|public administration|electronization
Akademický rok vypsání: 2022/2023
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Daniela Brádlerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.12.2022
Datum zadání: 07.12.2022
Schválení administrátorem: bylo schváleno
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.04.2023
Datum a čas obhajoby: 11.09.2023 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:04.08.2023
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2023
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Milada Sekyrková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se zabývá elektronizací veřejné správy a samosprávy České republiky, konktrétně Vládním programem digitalizace České republiky 2018+ (říjen 2018). Práce bude analyzovat souhrn koncepcí, které postupně zaopatří technologický vývoj České republiky v oblasti ekonomické digitalizace a ve společnosti probíhajících digitálních změn. Technologický vývoj digitalizace postupně vstoupí do všech oblastí života. Dále tři klíčové pilíře (dílčí koncepce/strategie), které dohromady tvoří jeden logický celek s velkým počtem interních vazeb, ale přitom se ve vnitřním složení zaměřují na různé příjemce a také na odlišnosti dané současnými legislativním vymezením:
1. Česko v digitální Evropě,
2. Informační koncepce České republiky 2022,
3. Koncepce Digitální ekonomika a společnost.
Cílem práce je vymezení základních pojmů, historický vývoj digitalizace v České republice, analýza současného stavu postupu digitalizace České republiky a srovnání mezi jednotlivými roky.
Seznam odborné literatury
ŠPAČEK, David. E-Government – cíle, trendy a přístupy k jeho hodnocení. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012. Beckova edice ekonomie. ISBN: 978-80-7400-261-8.
VEBER, Jaromír. Digitalizace ekonomiky a společnosti: výhody, rizika, příležitosti. Praha: Management Press. 2018. ISBN: 978-80-7261-554-4.
PAVLÍK Marek, ŠIMKA Karel, POSTRÁNECKÝ Josef, POMAHAČ Richard a kol.: Moderní veřejné správa, 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer. 2020. ISBN: 978-80-7598-048-9.
BOKŠA Michal, BOKŠOVÁ Jiřina, HORÁK Josef, PAVLICA Karel, STROUHAL Jiří, ŠAROCH Stanislav. Digitální Česko v digitální Evropě, Mladá Boleslav: Škoda Auto Vysoká škola o.p.s., 2019. ISBN: 978-80-87042-75-5. Dostupné na: https://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/aktualne/nova-publikace-digitalni-cesko-v-digitalni-evrope-174906/.

Legislativa:
Zákon č. 2/1969 Sb. Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky.
Zákon č. 365/2000 Sb. Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.
Zákon č. 499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.
Zákon č. 300/2008 Sb. Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
Zákon č. 12/2020 Sb. Zákon o právu na digitální služby.
Vyhláška č. 315/2021 Sb. Vyhláška o bezpečnostních úrovních pro využívání cloud computingu orgány veřejné moci.
Zákon č. 181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů

Internetové zdroje:
https://www.mvcr.cz https://www.digitalnicesko.cz
KLIENTSKY ORIENTOVANÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA 2030, Koncepce rozvoje veřejné správy na období let 2021–2030, Ministerstvo vnitra září 2019. Dostupné na: https://www.mvcr.cz/clanek/koncepce-klientsky-orientovana-verejna-sprava-2030.aspx.
ROZVOJ INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE A ZEMÍCH EU 2018, Český statistický úřad, Informační technologie Praha, 2018 Kód publikace: 062026-18 Č. j.: CSU-2720/2018-63. Dostupné na: https://is.vsci.cz/el/cevro/jaro2022/k100101/.
DIGITÁLNÍ ČESKO, Informační koncepce České republiky, Navazující dokument č. 2: Slovník pojmů eGovernmentu, Národní architektonický plán (NAP), Ministerstvo vnitra České republiky září 2019, Odbor Hlavního architekta eGovernmentu a odbor eGovernmentu. Dostupné na: https://is.vsci.cz/el/cevro/jaro2022/k100101/.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK