Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Etická dilemata v multikulturním ošetřovatelství v souvislosti s dětskými ukrajinskými válečnými uprchlíky
Název práce v češtině: Etická dilemata v multikulturním ošetřovatelství v souvislosti s dětskými ukrajinskými válečnými uprchlíky
Název v anglickém jazyce: Ethical issues in multicultural nursing in the context of child Ukrainian war refugees
Klíčová slova: Ukrajinci, migrace, válka, ošetřovatelství, ošetřovatelský model, transkulturní – multikulturní ošetřovatelství, komunikace, mezikulturní dialog, lidská práva, dětský pacient, charta práv dětí v nemocnici, lidská důstojnost
Klíčová slova anglicky: Ukrainians, migration, war, nursing, nursing model, transcultural-multicultural nursing, communication, intercultural dialogue, human rights, child patient, the charter of children's rights in hospital, human dignity
Akademický rok vypsání: 2022/2023
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra systematické teologie a filosofie (do 2023) (26-KST)
Vedoucí / školitel: doc. ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.11.2022
Datum zadání: 30.11.2022
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.11.2022
Datum a čas obhajoby: 15.09.2023 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.06.2023
Datum odevzdání tištěné podoby:14.06.2023
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2023
Oponenti: doc. Mgr. David Bouma, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se zabývá přístupem dětských sester k dětským ukrajinským válečným
uprchlíkům vyžadujícím intenzivní onkologickou péči. Jako etická norma jsou
v ošetřovatelství používány modely transkulturního – multikulturního ošetřovatelství.
Zejména modely M. Leiningerové, J. N. Gigerové a R. Davidhizarové vytvořené v 50. letech
minulého století zaměřené na holistickou kulturní péči, zdraví a projevy nemoci jedinců či
skupin a která respektuje společné znaky kulturních hodnot, víry a praktik. Na tuto
problematiku nahlédnu z hlediska etických kritérií mezináboženského a mezikulturního
dialogu – dialogem hodnot.
Seznam odborné literatury
1. MINISTERSTVO VNITRA ČR, 2015. Strategie migrační politiky České republiky. Praha:
MV ČR. ISBN 978-80-86466-83-5.
2. EVANS, A. Ukrajina. Jota 2007. Brno. IBSN 978-80-7217-509-3
3. HEŘMANOVÁ, Jana – VÁCHA, Marek a kol. Etika v ošetřovatelské praxi. Grada,
2012. IBSN 978-80-247-3469-9
4. IVANOVÁ, Kateřina a kol. Multikulturní ošetřovatelství I. Grada Publishing, a.s.
2005. IBSN 80-247-1212-1
5. MARTINKOVÁ, L.: Sociální encykliky: 1891–1991, Zvon, České katolické
nakladatelství Praha 1996, s. 505, IBSN 80-7113-154-7
6. MUNZAROVÁ, Marta. Zdravotnická etika od A do Z. Praha: Grada, 2005 b.
IBSN 80-247-1024-2
7. ONDRIOVÁ, Iveta. Etické problémy a dilemata v ošetřovatelské praxi. Grada
Publishing, a.s. 2021. IBSN 978-80-271-1696-6
8. Papež FRANTIŠEK. Fratelli tutti, Karmelitánské nakladatelství, s.r.o., 2021.
IBSN 978-80-7566-217-0
9. PLEVOVÁ, Ilona – SLOWIK, Regina. Komunikace s dětským pacientem. Praha:
Grada, 2010. IBSN 978-80-247-2968-8; s. 256
10. ŠIŠKOVÁ, T. Menšiny a migranti v ČR. Praha: Portál 2001. IBSN 80-7178-648-9
11. ŠPIRUDOVÁ, Lenka a kol. Multikulturní ošetřovatelství II. Grada Publishing, a.s.
2006. IBSN 80-247-1213-X
12. TÓTHOVÁ, Valérie a kol. Kulturně kompetentní péče u vybraných minoritních
skupin. 1.vyd. Praha: Triton, 2012. IBSN 978-80-7387-645-6
Předběžná náplň práce
V první kapitole diplomové práce se budu zabývat současnou situací v ošetřovatelství, která
se odvíjí od současného přílivu zejména dětských ukrajinských válečných uprchlíků. Ve
druhé kapitole představím jednotlivé modely multikulturního ošetřovatelství, jejich vznik,
přínos pro ošetřovatelství, dále specifiky péče o dětského pacienta, etická kritéria
multikulturního a mezináboženského dialogu. V závěrečné třetí kapitole zhodnotím vztah
mezi jednotlivými modely, jejich přínos pro ošetřovatelství a využití v praxi.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis deals with the approach of children´s nurses to Ukrainian war refugee
children requiring intensive oncological care. In nursing care, transcultural-multicultural
nursing models are used as an ethical principle. In particular, the models of M. Leiningerová,
J.N. Gigerová, and R. Davidhizarová created in the 1950s focus on holistic cultural care,
health, and disease manifestations of individuals or groups and respect the common features
of cultural values, beliefs, and practices. I will look at this issue from the ethical criteria of
interreligious and intercultural dialogue – a dialogue of values point of view.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK