Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Chování základní hlasivkové frekvence v sonorních slabičných kodách v češtině
Název práce v češtině: Chování základní hlasivkové frekvence v sonorních slabičných kodách v češtině
Název v anglickém jazyce: Fundamental frequency behaviour in Czech sonorous syllabic codas
Klíčová slova: základní hlasová frekvence|melodém|kadence|slabičná koda|komprese kontury|osekávání kontury
Klíčová slova anglicky: fundamental frequency|nuclear pitch accent|melodic pattern|melodic compression|melodic truncation|syllabic coda
Akademický rok vypsání: 2022/2023
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fonetický ústav (21-FU)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.11.2022
Datum zadání: 25.11.2022
Schválení administrátorem: bylo schváleno
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.11.2022
Datum a čas obhajoby: 13.09.2023 12:30
Datum odevzdání elektronické podoby:06.08.2023
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2023
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
 
 
 
Ocenění:Práce byla navržena na ocenění
Zásady pro vypracování
Studie je příspěvkem k bádání v oblasti české intonologie. Soustředí se na popis průběhů F0 ve slabičných základech se sonorní kodou, které konfrontuje s průběhy ve slabikách bez kody. Po prostudování dosavadních poznatků o podstatě a chování F0 se zvláštním zřetelem k roli souhláskových segmentů a k problematice komprese, případně osekávání kontur prozkoumá diplomantka možnosti systematického vymezení materiálu pro takovou analýzu.
Základním zdrojem řečového materiálu budou profesionální nahrávky audioknih s projevy 16 mluvčích, v rozsahu cca 2500 slov na jeden mluvený text.
Metodika práce zahrne tři přístupy k reprezentaci kontury F0, a to (a) sadou diskrétních bodů, (b) Legendrovými polynomy a (c) spojitými funkcemi v rámci LDA. Porovnání jejich přínosu při řešení problematiky bude důležitou součástí výsledků práce.
Seznam odborné literatury
Beckman, Mary E. (1986). Stress and Non-Stress Accent. Netherlands Phonetic Archives Series. Walter de Gruyter.
Botinis, A., Granström, B., & Möbius, B. (2001). Developments and paradigms in intonation research. Speech Communication, 33, 263-296.
Cruttenden, A. (1986). Intonation. Cambridge: CUP.
Daneš, F. (1957). Intonace a věta ve spisovné češtině. Praha: NČSAV.
Dilley, L. (2010). Pitch range variation in English tonal contrasts: Continuous or categorical? Phonetica, 67, 63-81.
Fitzpatrick, J. (2000). On intonational typology. In: Methodology in Linguistic Typology (vol. 53, 88-96).
Grabe, E., Kochanski, G., & Coleman, J. (2007). Connecting intonation labels to mathematical descriptions of fundamental frequency. Language and Speech, 50(3), 281-310.
Gussenhoven, C. (2004). The phonology of tone and intonation. Cambridge: CUP.
Hermes, D.J. (2006). Stylization of Pitch Contours. In: S. Sudhoff et al. (eds.) Methods in Empirical Prosody Research. Berlin-New York: Walter de Gruyter, 29-61.
Hirst, D., & Di Cristo, A. (1998). Intonation Systems. A survey of Twenty Languages. Cambridge: CUP
Jun, S.A. (2007). Prosodic Typology: The Phonology of Intonation and Phrasing. Oxford: OUP.
Ladd, D. R. (2008). Intonational Phonology (2nd ed.). Cambridge: CUP.
Nolan, F. (2006). Intonation. In B. Aarts & A. McMahon (Eds.), Handbook of English Linguistics, 433-457. Oxford: Blackwell.
Palková, Z. (1994). Fonetika a fonologie češtiny. Praha: Karolinum.
Romportl, M. (1951). K tónovému průběhu v mluvené češtině. Praha: KČSN.
Traunmüller, H., & Eriksson, A. (1995). The perceptual evaluation of f0 excursions in speech as evidenced in liveliness estimations. JASA, 97, 1905-1915.
Volín, J. (2008). Variabilita neukončujících melodií ve světle shlukové analýzy. Phonetica Pragensia XI (AUC-Philologica 2007/2), 173-179.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK