Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dystanázie
Název práce v češtině: Dystanázie
Název v anglickém jazyce: Dysthanasia
Klíčová slova: Konečnost života, smrt, umírání, dystanázie, paliativní péče, domácí péče, domácí hospicová péče.
Klíčová slova anglicky: Finitude of life, death, dying, dysthanasia, palliative care, home care, home hospice care
Akademický rok vypsání: 2022/2023
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra teologické etiky (27-TE)
Vedoucí / školitel: doc. Petr Gallus, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.11.2022
Datum zadání: 24.11.2022
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.05.2023
Datum a čas obhajoby: 13.06.2023 13:30
Datum odevzdání elektronické podoby:28.04.2023
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2023
Oponenti: PhDr. Hana Janečková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce s názvem Dystanázie: domácí péče jako jedna z prevencí dystanázie, se zabývá problematikou prodlužované smrti a návrhem řešení, jak této problematice předcházet.
Teoretická část seznamuje čtenáře se základními pojmy souvisejícími s konečností života. Zabývá se smrtí z pohledu jak lékařského, tak teologického hlediska a dále podrobněji popisuje pojem dystanázie jako jednu z forem zacházení se smrtí. Definuje problematiku spojenou s dystanázií a v návaznosti navrhuje paliativní péči jako nejlepší východisko v předcházení této problematiky. Taktéž zmiňuje organizační formy specializované paliativní péče, aby mohla navázat na kapitolu popisující domácí péči o umírajícího, která je nejen nejlepším řešením v předcházení špatného přístupu ke smrti a umírání, ale také splňuje přání velké většiny populace, která si přeje umírat ve známém prostředí v blízkosti své rodiny či přátel. Poslední kapitola zmiňuje podpůrné služby, které pomáhají pečujícím v péči o umírajícího.
Praktická část se zaměřuje na přiblížení domácí péče o umírajícího a její fungování v praxi. Tato část vychází z kvalitativního šetření a z informací získaných formou polostrukturovaných rozhovorů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The BA thesis titled "Dysthanasia: Home care as one of the prevention methods of dysthanasia" deals with the issue of prolonged death and proposes solutions to prevent it. The theoretical part introduces to readers the basic concepts related to the finiteness of life. It discusses death from both medical and theological perspectives, and further describes in detail the concept of dysthanasia as one of the ways of dealing with death. The thesis defines the problems associated with dysthanasia and proposes palliative care as the best approach to prevent this issue. It also mentions organizational forms of specialized palliative care to follow up on the chapter describing home care for the dying, which is not only the best solution in preventing a negative approach to death and dying, but also meets the wishes of the majority of the population who wish to die in a familiar environment close to their family or friends. The last chapter mentions supportive services that help caregivers in caring for the dying.
The practical part focuses on the closer examination of home care for the dying and its function in practice. This section is based on qualitative research and information obtained through semi-structured interviews.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK