Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využívání sčítacích operátů z roku 1930 v současnosti v institucích veřejné správy a u jednotlivců
Název práce v češtině: Využívání sčítacích operátů z roku 1930 v současnosti v institucích veřejné správy a u jednotlivců
Název v anglickém jazyce: Current use of census records from 1930 in public administration institutions and individuals
Klíčová slova: Sčítání obyvatelstva 1930|veřejná správa|Český statistický úřad|Národní archiv|Československo|státní archiv
Klíčová slova anglicky: Census 1930|public administration|Czech statistical office|National Archives|Czechoslovakia|state archives
Akademický rok vypsání: 2022/2023
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2022
Datum zadání: 09.11.2022
Schválení administrátorem: bylo schváleno
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.04.2023
Datum a čas obhajoby: 19.06.2023 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2023
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2023
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Zdeňka Kokošková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Hlavní cíl: Zaměřit se na využívání sčítacích operátů z roku 1930 v institucích VS a taktéž u jednotlivců, zejména na jejich konkrétní využití a důležitost.
1. Historický vývoj sčítání obyvatelstva v českých zemích
2. Český statistický úřad – jeho význam pro sčítání obyvatelstva
3. Sčítací operáty 1930 a jejich využití v NA – agenda státního občanství; žádosti jednotlivců
4. Sčítací operáty 1930 a jejich využití ve vybraných institucích VS – cílem je zaměřit se na instituce, které nejčastěji využívají agendu SO 1930, zjistit a popsat k čemu a jak toto sčítání využívají
5. Závěrečné shrnutí
Seznam odborné literatury
Archivní fondy:
NAD 752 Státní úřad statistický I, Praha 1919-1946
Literatura:
Úvod k inventáři: KREČ J.: STÁTNÍ ÚŘAD STATISTICKÝ (1916) 1919 - 1946 (1950). Inventář, 1973, s. 52, ev.č. 735
Ročenka Československé republiky. Praha: [s.n), 1932. Dr. V. SEKERA: Zpracování výsledků sčítání lidu 1930.
Václav SEKERA, Obyvatelstvo českých zemí v letech 1754–1918. Díl 1. 1754–1865, Praha 1978
Josef BARTOŠ, Československo 1918 - 1938: Fakta, materiály, reálie. Olomouc : Filozofická fakulta Univerzity Palackého, 1994. 103 s. ISBN:80-7067-404-0 Druhé sčítání lidu v Československu : Jeho metoda a hlavní demografické výsledky / Napsal Dr. Jaromír Korčák Praha : Státní úřad statistický, 1934
Historie státní statistické služby 1919-2014 / [text Eva Kačerová a kol.] [Praha] : Český statistický úřad, 2015
Mimořádné zprávy Státního úřadu statistického Republiky československé Praha : Státní úřad statistický, 1931-1935
Sčítání lidu v republice Československé ze dne 1. prosince 1930. Díl I, Růst, koncentrace a hustota obyvatelstva, pohlaví, věkové rozvrstvení, rodinný stav, státní příslušnost, národnost, náboženské vyznání Praha : Státní úřad statistický, 1934
Předběžné výsledky sčítání lidu v republice československé ze dne 1. prosince 1930 / Sestavil Státní úřad statistický Praha : nákladem vlastním : Bursík a Kohout [distributor], 1931
Příběh statistiky : Český statistický úřad, str. 36 - 47 ISBN: 978-80-250-2517-8
dostupné také online: https://www.czso.cz/documents/10180/20540505/32018414.pdf
Metodika: http://digi.nacr.cz/aso/?clanek=metodika
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK