Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nejčastější chyby v provedení plaveckého způsobu kraul u dětí ve druhých a třetích třídách z okresu Benešov a jejich náprava.
Název práce v češtině: Nejčastější chyby v provedení plaveckého způsobu kraul u dětí ve druhých a třetích třídách z okresu Benešov a jejich náprava.
Název v anglickém jazyce: The most common errors in performing the crawl swimming method among children in the second and third grades from the Benešov district and their correction.
Klíčová slova: plavání, kraul, chyby při plavání, hodnotící škála, plavecká škola, nápravná cvičení, mladší školní věk
Klíčová slova anglicky: swimming, crawl, mistakes in swimming, rating scale, swimming school, remedial excercises, younger school age
Akademický rok vypsání: 2022/2023
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Lukáš Chvostek
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.11.2022
Datum zadání: 08.11.2022
Datum a čas obhajoby: 15.05.2023 12:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, SAL-M, Malý sál, suterén přes dvorek, po schodech u auly
Datum odevzdání elektronické podoby:16.04.2023
Datum proběhlé obhajoby: 15.05.2023
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PaedDr. Irena Svobodová
 
 
 
Zásady pro vypracování
1.Stanovit předmět, problém a cíle práce.
2.Vyhledat a podrobit kritice dostupnou literaturu a prameny.
3.Vytvořit osnovu kvalifikační práce.
4.Pravidelně předkládat a konzultovat vznikající práci.
5.Kompletní rukopis předložit předložit vedoucímu práce nejpozději jeden týden před termínem odevzdání.
Seznam odborné literatury
1. CHRISTIANSEN, Glen a SCOTT, Bay. Swimming Technique: A Comprehensive Guide
to Swimming Strokes, Starts, Turns and Training.1. vydání. USA (Illinois): Human Kinetics,
2005. ISBN 978-0-7360-4539-8.
2. ČECHOVSKÁ, Irena, BRTNÍK, Tomáš a KRAMPEROVÁ, Veronika, ed. Aktualizované
poznatky z didaktiky plavání II: variabilita plaveckých dovedností a techniky plaveckých
způsobů: sborník příspěvků z odborného semináře pořádaného dne 18. 4. 2014 v Praze.
Praha: Univerzita Karlova: Fakulta tělesné výchovy a sportu: Katedra tělesných sportů, 2014.
ISBN 978-80-87647-18-9.
3. ČECHOVSKÁ, Irena a MÜLLER, Tomáš. Didaktika plavání: vybrané kapitoly. 1. vydání.
Praha: Karolinum, 2019. ISBN 978-80-246-4283-3.
4. ČECHOVSKÁ, Irena a MÜLLER, Tomáš. Plavání. 2. přepracované vydání. Praha: Grada,
2008. ISBN 978-80-247-2154-5.
5. HEJDOVÁ, Andrea. Hodnotící škála techniky plaveckého způsobu kraul pro děti mladšího
školního věku. Praha, 2020. Diplomová práce. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy.
Vedoucí práce: PaedDr. Irena Svobodová.
6. HOCH, Miroslav a kolektiv. Plavání: teorie a didaktika. 2. vydání. Praha: SPN, 1983.
7. HOFER, Zdeněk a kolektiv. Technika plaveckých způsobů. 3. vydání. Praha: Karolinum,
2012. ISBN 978-80-246-1908-8.
8. KAPLAN, Aleš. Pohybová neúspěšnost u žáků mladšího školního věku. 1. vydání. Praha:
Karolinum, 2020. ISBN 978-80-246-4562-9.
9. LANGMEIER, Josef a KREJČÍŘOVÁ, Dana. Vývojová psychologie. 2. aktualizované
vydání. Praha: Grada, 2006. ISBN 978-247-1284-0.
10. MAGLISCHO, Ernest W. Swimming fastest. 2. vydání. USA (Illinois): Human Kinetics,
2003. ISBN 0-7360-3180-4.
11. MCLEOD, Ian. Swimming Anatomy. USA (Illinois): Human Kinetics, 2009. ISBN 978-
0-7360-7821-4.
12. NEULS, Filip a VIKTORJENÍK, Dušan. Technická příprava v plavání: cvičení pro rozvoj
a zdokonalení techniky plaveckých způsobů. Praha: Český svaz plaveckých sportů, 2017.
ISBN 978-80-270-3032-3.
13. OHCRANA, František. Metodologie, metody a metodika vědeckého výzkumu. 1. vydání.
Praha: Karolinum, 2019. ISBN 978-80-246-4200-0.
14. PERIČ, Tomáš a kolektiv. Sportovní příprava dětí. Nové aktualizované vydání. Praha:
Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4218-2.
47
15. PUGNEROVÁ, Michaela a kolektiv. Psychologie pro studenty pedagogických oborů. 1.
vydání. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-0532-8.
16. STASOVÁ, Petra. Plavecký způsob kraul a jeho výuka v kurzech plavání u dětí mladšího
školního věku. Praha, 2020. Diplomová práce. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy.
Vedoucí práce: PaedDr. Irena Svobodová
16. CHRUDIMSKÝ, Jan. Základní gymnastika, 2010. [online]. [cit. 20. 3. 2023]. Dostupné
na: https://ftvs.cuni.cz/FTVS-1323-version1-zakladni_gymnastika.pdf
17. ČECHOVSKÁ, Irena. Diagnostika plaveckých dovedností, 2019 [online]. [cit. 29. 12.
2023]. Dostupné na: https://www.aivz.eu/wp-content/uploads/2021/03/Diagnostikaplaveckych-dovednosti-I.Cechovska-uprav-2019.pdf
18. ČECHOVSKÁ, Irena, ŠMÍD, Tomáš, VONDRÁŠEK, David a VÁCLAVEK, Ondřej.
Diagnostika plavecké úrovně a plavecké techniky, 2020 [online]. Katedra plaveckých sportů
UK FTVS Praha. [cit. 28. 12. 2022]. Dostupné na: https://ftvs.cuni.cz/FTVS-1318-version1-
1_diagnostika_plavecke_urovne.pdf
19. ROSS, Andy. USA Swimming Foundation Has Served Five Million Children With Swim
Lessons Via Make a Splash, 2017. [17. 4. 2017 online]. [cit. 20. 3. 2023]. Dostupné na:
https://www.swimmingworldmagazine.com/news/usa-swimming-foundation-has-served-fivemillion-children-with-swim-lessons-via-make-a-splash/
20. SHAY, Ashleigh. ASCA Announces 2022 Top 100 Age Group Teams, 2022. [9.6. 2022
online]. [cit. 20. 3. 2023]. Dostupné na:
https://www.swimmingworldmagazine.com/news/asca-announces-2022-top-100-age-groupteams/
21. VLČKOVÁ, Kateřina. Základy pedagogické metodologie, 2015 [online]. [cit. 3. 1. 2023].
Dostupné na:
https://is.muni.cz/el/ped/podzim2017/SZ7BK_MET1/um/59559878/59801521/skalovani.pdf
22. SWIMSMOOTH. 5 nejčastějších chyb u kraulu a technická cvičení, jak je napravit, 2011.
[online]. [cit. 15. 3. 2023]. Dostupné na:
http://www.czechswimming.cz/images/Data/Metodika/2016/5_nejcastejsich_chyb_u_kraulu_
a_technicka_cviceni_k_jejich_naprave.pdf
Předběžná náplň práce
Cíl: Cílem této práce bude zjistit, jakých chyb se děti ve druhých a třetích třídách budou dopouštět nejvíce v technickém provedení plaveckého způsobu kraul.
Metody: Výzkum určený pro tuto práci bude probíhat pod dohledem vedoucího práce a bude při něm použita hodnotící škála. Zjištěné výsledky budou pro přehlednost zaneseny do tabulek a grafů.

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Objective: The aim of this work will be to determine the most common mistakes that children in seconad and thiird grades make in the technical execution of the crawl swimming stroke.
Methods: The research intended for this work will be conducted under the supervision of the thesis supervisor, and an assessment scale will be used during the process. The results obtained will be recorded in tables and graphs for clarity.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK