Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Plavecký program zaměřený na výuku dětí mladšího školního věku - základní plavecké dovednosti
Název práce v češtině: Plavecký program zaměřený na výuku dětí mladšího školního věku - základní plavecké dovednosti
Název v anglickém jazyce: Swimming plan aiming at tuition of school-aged children - basic swimming skills
Klíčová slova: plavání, plavecká výuka, neplavci, ZPD
Klíčová slova anglicky: swimming, swimming lessons, non-swimmers, basic swimming skills
Akademický rok vypsání: 2022/2023
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Lukáš Chvostek
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.11.2022
Datum zadání: 04.11.2022
Datum a čas obhajoby: 23.05.2023 00:00
Místo konání obhajoby: Kralovická 915, Brandýs nad Labem, B001, B 001
Datum odevzdání elektronické podoby:16.04.2023
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2023
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1.Stanovit předmět, problém a cíle práce.
2.Vyhledat a podrobit kritice dostupnou literaturu a prameny.
3.Vytvořit osnovu kvalifikační práce.
4.Pravidelně předkládat a konzultovat vznikající práci.
5.Kompletní rukopis předložit předložit vedoucímu práce nejpozději jeden týden před termínem odevzdání.
Seznam odborné literatury
BARTH, Katrin a Jurgen DIETZE. Learning Swimming. Oxford: Meyer&Meyer Sport, 2004. ISBN 9781841261447.

BĚLKOVÁ, Taťána. Didaktika plavecké výuky. Praha: UK Karolinum, 1994, 105 s. ISBN 382-146-93.

BELŠAN, Pavel. Tělesná výchova pro 1. a 2. ročník základní školy. Státní pedagogické nakladatelství, 1984. ISBN 14-452-84.

BUDKOVÁ, Kristýna. Základní plavecké dovednosti a jejich nácvik u dětí předškolního věku. Praha, 2021. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce PaedDr. Irena Svobodová.

ČECHOVSKÁ, Irena a MÜLLER, Tomáš. Didaktika plavání: vybrané kapitoly. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2019. ISBN 978-80-246-4283-3.

ČECHOVSKÁ, Irena a Tomáš MILER. Plavání. 2., upr. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2154-5.

ČECHOVSKÁ, Irena, Daniel JURÁK a Jitka POKORNÁ. Plavání: pohybový trénink ve vodě. 2. vydání. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. ISBN 978-80-246-4034-1.

ČECHOVSKÁ, Irena. Plavání dětí s rodiči. Druhé, upravené vydání. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1635-0.

GIEHRL, Josef a Michael HAHN. Plavání. České vydání. České Budějovice: KOPP nakladatelství, 2005. ISBN 80-7232-268-0.

HOCH, Miloslav. Plavání: teorie a didaktika: učebnice pro posluchače studijního oboru tělesná výchova a sport. Praha: SPN, 1983.

LANGMEIER, Josef, Dana a KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. 2., aktualizované vydání. Praha: Grada, 2006. ISBN 978-80-247-1284-0.

LEPORE, Monica, Luis COLUMNA a Lauren Friedlander LITZNER. Assessments and activities for teaching swimming. Champaign: Human Kinetics, 2015, ISBN 978-1-4504-4472-9.

PUŠ, Jan., Problematika strachu při výuce plavání. In: Problematika plavání a plaveckých sportů II. Praha: Karolinum – nakladatelství Univerzity Karlovy, 2001, s. 34-38. ISBN 80-246-0324-1.

RESCH, Johann a Erich KUNTNER. Jak se neutopit: Učíme se plavat hrou a vesele. Olomouc: Hanex, 1997. ISBN 80-85783-18-5

ŘENČOVÁ, Iveta. Problematika vnímání vodního prostředí u dětí předškolního věku. Praha, 2013. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce PaedDr. Irena Svobodová.

SŮVOVÁ, Jiřina. Managment plavecké školy, organizace plavecké výuky. In: Problematika plavání a plaveckých sportů. Praha: Karolinum – nakladatelství Univerzity Karlovy, 1998, s. 43-45. ISBN 80-7184-784-4.

ŠTOCHL, J. Škála pro hodnocení plavecké úrovně předškolních dětí. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Čechovská, I. Praha: UK FTVS, 2002, 70 s.

ŠVINGALOVÁ, Dana. Kapitoly z psychologie: Vývojová psychologie. Liberec: Technická univerzita, Pedagogická fakulta, 2002. ISBN 80-7083-571-0
ČECHOVSKÁ, I. Diagnostika plaveckých dovedností. [online]. Katedra plaveckých sportů UK FTVS, 2006 [cit. 2022-9-15]. Dostupné z: www.ftvs.cuni.cz

ČECHOVSKÁ, Irena, POKORNÁ, Jitka. Vznášení, splývání a hydrodynamická poloha [online]. Tělesná výchova & sport. 2007, s,18-20. [cit. 2022-10-10]. Dostupné z: https://ftvs.cuni.cz/FTVS-898-version1-3_vznaseni.pdf

VLČEK, Petr, Denisa BODIŠOVÁ, Eva MLNAŘÍKOVÁ a Veronika PELCOVÁ. Vodní pohybové pohádky nejen pro předškoláky [online]. Masarykova univerzita, 2016 [cit. 2022-12-14]. Dostupné z: https://is.muni.cz/elportal/?id=1356489

LUKÁŠEK, Miloš. Plavání I [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2017 [cit. 2022-12-10]. ISBN 978-80-88246-11-4. Dostupné z: https://publi.cz/books/122/index.html

POKORNÁ, Jitka. Plavecké začátky [online]. UK FTVS Praha, 2007, s,19-22. [cit. 2022-10-8]. Dostupné z: https://ftvs.cuni.cz/FTVS-898-version1-2_plavecke_zacatky.pdf

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [online]. Praha: MŠMT, 2021 [cit. 2022-10-13]. Dostupné z: https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/ramcovy-vzdelavacici-program-pro-zakladni-vzdelavani-rvp-zv/

SVOBODOVÁ, Irena. Plavecká výuka [online]. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018 [cit. 2022-12-10]. ISBN 978-80-7603-121-0. Dostupné z: https://cuni.futurebooks.cz/book/plavecka-vyuka/

Aritmetický průměr. Isibalo.com [online]. [cit. 2023-03-06]. Dostupné z: https://isibalo.com/matematika/statistika/aritmeticky-prumer

Modus a medián. Isibalo.com [online]. [cit. 2023-03-06]. Dostupné z: https://isibalo.com/matematika/statistika/modus-a-median
Předběžná náplň práce
Cílem bakalářské práce je vytvořit materiál pro výuku dětí v plavecké škole pro nácvik základních plaveckých dovedností (ZPD). Vhodný zejména pro úplné začátečníky a neplavce. Součástí práce bude přiblížení metodiky plavání, popis a názorná obrazová ukázka některých cvičení pro porozumění jejich správného použití. Dále bude obsahovat příklady sestavení plaveckých lekcí za využití těchto materiálů. Nýsledně budou tyto materiály aplikovány při výuce a z jejich použití v praxi budou vyvozeny poznatky pro jejich další aplikaci. Pro potvrzení samotné funkčnosti a efektivity bude výzkumný soubor hodnocen na začátku a na konci výuky dle standardizované škály diagnostických testů. Tato vstupní a výstupní data budou následně porovnána. Cílem je poskytnout materiál pro plaveckou výuku, zároveň informovat o použití. Jak jednotlivá cvičení správně provádět, jak napravit nejčastěji se objevující chyby apod. Hlavním cílem je zkvalitnění výuky plavání dětí v plavecké škole, aby co nejefektivněji došlo k naplnění přepokládaných výstupů RVP ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this bachelor's thesis is to create teaching materials for children in a swimming school to practice basic swimming skills (BSS). Suitable especially for complete beginners and non-swimmers. The work will include an introduction to swimming methodology, a description and visual demonstration of some exercises for understanding their correct use, and examples of how to create swimming lessons using these materials. Subsequently, these materials will be applied in teaching, and insights for their further application will be drawn from their use in practice. To confirm their functionality and effectiveness, the research sample will be evaluated at the beginning and end of the lessons according to a standardized scale of diagnostic tests. These input and output data will then be compared. The goal is to provide teaching materials for swimming lessons and inform their use, such as how to correctly perform individual exercises, how to correct commonly occurring mistakes, and more. The main goal is to improve the quality of children's swimming lessons in the swimming school, so that the expected outputs of the Czech curriculum of the Ministry of Education, Youth and Sports can be fulfilled as efficiently as possible.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK