Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Legitimacy crisis and its consequences on IO's performance
Název práce v češtině: Krize legitimity a její dopady na výkonnost mezinárodních organizací
Název v anglickém jazyce: Legitimacy crisis and its consequences on IO's performance
Klíčová slova: Legitimita, globální řízení, mezinárodní organizace, výstup politik, krize legitimity
Klíčová slova anglicky: Legitimacy, Global Governance, International Organizations, Policy Output, Legitimacy Crises
Akademický rok vypsání: 2022/2023
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra mezinárodních vztahů (23-KMV)
Vedoucí / školitel: Dr. rer. pol. Michal Parízek, M.Sc., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.10.2022
Datum zadání: 26.10.2022
Datum a čas obhajoby: 22.01.2024 08:00
Místo konání obhajoby: Areál Jinonice, B330, 330, seminární místnost IPS
Datum odevzdání elektronické podoby:29.12.2023
Datum proběhlé obhajoby: 22.01.2024
Oponenti: Mgr. Jan Dostál
 
 
 
Seznam odborné literatury
MICHALAK, Yohann. The Consequences of Legitimacy Crises on International Organizations’ Policy Output. Praha, 2023. 112 pages. Master’s thesis (Mgr.). Charles University, Faculty of Social Sciences, Institute of Political Studies, Department of International Relations. Supervisor Dr. rer. pol. Michal Parízek, M.Sc., Ph.D.
Předběžná náplň práce
Tato diplomní práce se zabývá tématem legitimity v globálním vládnutí, konkrétně zkoumá dopady krizí legitimity na politické výstupy 13 mezinárodních organizací (MVO) v letech 1985-2015. Cílem výzkumu jsou dvě oblasti: zaprvé poskytnout deskriptivní statistiky a zadruhé určit podmínky ovlivňující pravděpodobnost a směr těchto důsledků. Za tímto účelem byly shromážděny a sloučeny údaje ze dvou předchozích článků. Významným doplňkem této práce je využití datového souboru IPOD (Intergovernmental Policy Output Dataset), což je nový soubor dat, který poprvé zobrazuje výstupy z politiky v pěti dimenzích (počet, téma, typ, nástroj a cíl). Při analýze tohoto souboru dat byly použity různé analytické techniky, včetně vizuální analýzy, t-testů, křížové validace a vícerozměrné regrese. Výsledky však nepotvrdily různé hypotézy zaměřené na předpověď pravděpodobnosti a směru důsledků. Zjištění nicméně poskytla zásadní deskriptivní statistiky, které obohatily naše chápání tohoto fenoménu. Zejména zdůraznily složitou povahu dopadu krizí legitimity na politické výstupy mezinárodních organizací a v širším smyslu na jejich celkovou výkonnost. Kromě toho výsledky potvrdily diferencovaný pohled: krize legitimity nemusí mít vždy negativní důsledky, ale mohou mít i nulový nebo pozitivní dopad. To zpochybňuje tradiční teorii, vyzývá k jejímu přehodnocení a naznačuje určitou formu odolnosti v rámci mezinárodních organizací. Uprostřed současných problémů a upadající globální důvěra v zavedené řády nabízí tento výzkum jistou naději. Kritika a protesty proti mezinárodním organizacím by mohly posílit hodnoty a prokázat odolnost při dodržování zásad. To znamená potenciál pro pozitivní adaptaci, která vzbuzuje optimismus v pokračující úspěšnost těchto organizací při zvládání globálních složitostí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis addresses the topic of legitimacy in global governance, specifically examining the repercussions of legitimacy crises on the policy output of 13 multi-issue international organizations (IOs) from 1985 to 2015. The research objectives are double: firstly, to furnish a descriptive analysis, and secondly, to pinpoint conditions influencing the likelihood and directions of these consequences. To accomplish this, data from two preceding articles were compiled and amalgamated. A noteworthy addition to this thesis is the utilization of the Intergovernmental Policy Output Dataset (IPOD), a novel dataset portraying policy output in five dimensions (volume, topic, type, instrument, and target) for the first time. Diverse analytical techniques were employed in analyzing this dataset, including visual analysis, t-tests, cross-section analysis, and multivariate regression. The results did not validate the various hypotheses aiming to predict the likelihood and direction of consequences. Nevertheless, the findings furnished a crucial descriptive analysis, enriching our comprehension of the phenomenon. Notably, they underscored the intricate nature of the impact of legitimacy crises on IOs' policy output and, more expansively, their overall performance. Furthermore, the results confirmed a nuanced perspective: legitimacy crises do not invariably yield negative consequences; they may also have no impact or a positive impact. This challenges the traditional theory, calling for a reexamination, and suggests a form of resilience within IOs. Amid current challenges and waning global confidence in established orders, this research offers hope. Criticisms and protests against international organizations could strengthen values, demonstrating resilience in upholding principles. This implies a potential for positive adaptation, instilling optimism in the ongoing effectiveness of these organizations in managing global complexities.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK