Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv vzdělávání a poradenství pro dospělé osoby se zdravotním postižením v kontextu pracovního uplatnění na trhu práce ve Středočeském kraji
Název práce v češtině: Vliv vzdělávání a poradenství pro dospělé osoby se zdravotním postižením v kontextu pracovního uplatnění na trhu práce ve Středočeském kraji
Název v anglickém jazyce: The impact of education and counseling for adults with disabilities in the context of employment on the labor market in the Central Bohemian Region
Klíčová slova: chráněný pracovní trh, osoba s postižením, poradenství, překážky na trhu práce, sociální andragogika, speciální andragogika
Klíčová slova anglicky: protected labor market, person with disability, counseling, labor market barriers, social andragogy, special andragogy
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Jaroslav Kříž, MBA
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.10.2021
Datum zadání: 10.10.2022
Datum a čas obhajoby: 22.05.2023 08:00
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7, Praha 1, M103, multimediální učebna
Datum odevzdání elektronické podoby:07.04.2023
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2023
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005AN)
Oponenti: Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práci zpracujte v souladu s požadavky fakulty a KAMV. Diplomová práce bude zpracována v souladu s aktuálně platným zněním Opatření děkana č. 38/2020 „O podrobnostech pro závěrečné práce“.
Seznam odborné literatury
BARTOŇOVÁ, M., J. PIPEKOVÁ, M. VÍTKOVÁ, 2005. Integrace handicapovaných na trhu práce v mezinárodní dimenzi. Brno: MSD. ISBN 80-86633-31-4.
BRUYÈRE, S., 2019. Employment and Disability: Issues, Innovations, and Opportunities, llinois. USA, ISBN 978‐0‐913447‐18‐5.
HENDL, J., 2005. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metod a aplikace. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-485-4.
KELNAROVÁ, J., E. MATĚJKOVÁ, a G. VOJKOVSKÁ, 2016. Speciální pedagogika pro zdravotnické obory, 1. díl. Praha: Galén. ISBN 978-80-7492-273-2.
KREJČÍŘOVÁ, O., E. VYMAZALOVÁ a J. HUBLAR, 2011. Teorie a praxe speciálněpedagogické andragogiky, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-2880-2.
PANČOCHA, K., L. PROCHÁZKOVÁ a K. SAYOUD SOLÁROVÁ et al., 2013. Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dospělým osobám a seniorům se zdravotním postižením, Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-6306-8.
NOVOSAD, L., 2009. Poradenství pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněným. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-509-7.
NOVOSAD, L., 2011. Tělesné postižení jako fenomén a životní realita. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-873-9.
VETEŠKA, J., 2016. Přehled andragogiky: úvod do studia vzdělávání a učení se dospělých, Praha: Portál. ISBN 978-80-262-1026-9.
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá teoretickým vymezením a objasněním problematiky zaměstnanosti osob se zdravotním postižením. V teoretické části bude konceptualizován pojem dospělá osoba se zdravotním postižením podle druhu a různých přístupů k
postižení. Specifické potřeby budou detailně rozděleny pro tělesné, zrakové, sluchové a řečové poškození. Osoba s postižením bude podrobena šetření z pohledu možností pracovního uplatnění na trhu práce a ze souvisejícího pohledu vlivu celoživotního vzdělávání. Teoretická část přinese detailní klasifikaci speciální pedagogiky, speciální a sociální andragogiky jakožto systémového trojúhelníku, který bude vstupní cestou ke zhodnocení účinnosti praktické činnosti Úřadu práce ČR v oblasti poradenství, zaměstnanosti a sociální činnosti. Praktická část se bude zabývat vlastním výzkumným šetřením inspirovaným zakotvenou teorií, a to v oblasti vzdělávání, poradenství a sociální péče. Kvalitativní výzkum bude realizován prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis deals with the theoretical definition and clarification of the issue of employment of people with disabilities. The theoretical part will conceptualize the concept of an adult with a disability according to the type and different approaches to disability. Specific needs will be broken down in detail for physical, visual, hearing and speech impairments. A person with a disability will be subject to an investigation from the point of view of employment opportunities on the labor market and the related perspective of the impact of lifelong learning. The theoretical part will bring a detailed classification of special pedagogy, special and social andragogy as a system triangle, which will be the starting point for evaluating the effectiveness of the practical activities of the Labor Office in the field of counseling, employment and social activities. The practical part will deal with our own research survey inspired by grounded theory, in the field of education, counseling and social care. Qualitative research will be carried out through semi-structured interviews.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK