Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza využití sociálních sítí Českým atletickým svazem jako klíčového nástroje komunikace a jejich proměna v čase
Název práce v češtině: Analýza využití sociálních sítí Českým atletickým svazem jako klíčového nástroje komunikace a jejich proměna v čase
Název v anglickém jazyce: Analysis of the use of social sites as a key communication tool of the Czech Athletic Federation and their´s change over time
Klíčová slova: sociální sítě, sport, atletika, Český atletický svaz, Facebook, Instagram, komparace
Klíčová slova anglicky: social media, sport, athletics, Czech Athletic Federation, Facebook, Instagram, comparation
Akademický rok vypsání: 2022/2023
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ing. Kateřina Turková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.10.2022
Datum zadání: 05.10.2022
Datum a čas obhajoby: 19.06.2023 08:00
Místo konání obhajoby: Hollar, H108, Hollar - místn. č. 108
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2023
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2023
Oponenti: PhDr. Marta Chladová, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Základní literatura (nejméně 5 nejdůležitějších titulů k tématu a metodě jeho zpracování; u všech titulů je nutné uvést stručnou anotaci na 2–5 řádků):
OSVALDOVÁ, Barbora, Alice NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ a Miloš ČERMÁK. Žurnalistika v informační společnosti: digitalizace a internetizace žurnalistiky. Praha: Karolinum, 2009, 195 s. ; 21 cm. ISBN 978-80-246-1684-1.
Jde o třináct textů od různých autorů, kteří v nich popisují proměnu žurnalistiky v internetovém prostředí, a to z praktického i teoretického hlediska.

LOSEKOOT, Michelle a Eliška VYHNÁNKOVÁ. Jak na sítě: ovládněte čtyři principy úspěchu na sociálních sítích. V Brně: Jan Melvil Publishing, 2019. Žádná velká věda. ISBN 978-80-7555-084-2.
Autorky knihy se zabývají sociálními sítěmi a efektivní komunikací na nich. Autorky samy pořádají školení, kniha shrnuje jejich myšlenky, obsahuje mnoho dílčích postupů a příkladů či popisuje jednotlivé strategie.

BRÜGGER, Neils. A brief history of Facebook as a media text: The development of an empty structure. First Monday, 2015. 8 s.
Jde o článek dánského autora, který popisuje samotný vznik, počátky a historii první sociální sítě, která se rozšířila po celém světě, tedy Facebook.

TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010, 293 stran : ilustrace ; 20 cm. ISBN 978-80-7367-683-4.
Autoři se v knize věnují metodám, které jsou běžně užívány při výzkumu médií. Kniha je psána jako manuál pro čtenáře, který se výzkumem médií zabývá. Zároveň jsou jednotlivé metodické postupy prakticky rozebrány na příkladech českých médií.

HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a rozšířené vydání. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-0982-9.
V knize jsou podrobně popsány jednotlivé kvalitativní metody výzkumu, které autor staví jak do pozice proti metodám kvantitativním, tak připouští možnost metody kvalitativní s metodami kvantitativními kombinovat. Jde již o čtvrté vydání knihy, která se stala v Česku jednou z nejznámějších publikací věnující se tomuto odbornému tématu.
Předběžná náplň práce
Práce si klade za cíl provést případovou studii, v níž bude zanalyzován vývoj a proměna v čase sociálních sítí ČAS. Sám jsem součástí týmu, který se na tvorbě obsahu pro sociální sítě ČAS podílí. Díky mému postavení tak bude práce rozšířena také o konkrétní čísla z přehledů sociálních sítí ČAS. První dvě výzkumné otázky tedy zní:

1) Jak se změnil obsah sociálních sítí Českého atletického svazu od období 2018-2019 do období 2021-2022?
2) Jak se změnily výsledky, kterých dosahuje obsah na sociálních sítích Českého atletického svazu, od období 2018-2019 do období 2021-2022?

Pro zodpovězení obou otázek přitom mohu použít též data z diplomové práce Lucie Klímové, která analyzovala fungování sociálních sítí ČAS v období 2018-2019. Využiji metody obsahové analýzy a komparace.

Jak již bylo zmíněno, sám se na tvorbě obsahu sociálních sítí ČAS podílím. Proto je dalším cílem práce popsat a vysvětlit fungování komunikačního týmu ČAS, který má sociální sítě na starosti, zevnitř i na základě hloubkového rozhovoru s vedoucí oddělení komunikace ČAS. Třetí výzkumná otázka tedy zní:

3) Jak funguje komunikační tým ČAS, který má na starosti mimo jiné sociální sítě ČAS?

Zmíněný rozhovor by měl obsáhnout i samotné téma sociálních sítí, zároveň by neměl být stěžejním základem pro celou práci, ale měl by být její součástí a citace z rozhovoru by měly být vhodně využity v rámci (zejména) praktické části tak aby byly informačně přínosné.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis aims to carry out a case study in which the development and transformation over time of Czech Athletic Federation´s social sites will be analysed. I am part of the team that participates in the creation of content for these social sites. Thanks to my position, the work will also be expanded to include specific numbers from the overviews of Czech Athletic Federation´s social networks. So the first two research questions are:

1) How did the content of the social sites of the Czech Athletic Federation change from the period 2018-2019 to the period 2021-2022?
2) How did the results achieved by the content on the social networks of the Czech Athletic Federation change from the period 2018-2019 to the period 2021-2022?

To answer both questions, I can also use data from the diploma thesis of Lucie Klímová, who analyzed Czech Athletic Federation´s social sites in the period 2018-2019. I will use the methods of content analysis and comparison.

As already mentioned, I participate in the creation of the content of Czech Athletic Federation´s social sites. Therefore, another goal of the work is to describe and explain the functioning of the Czech Athletic Federation´s communication team, which manages social sites, from the inside and based on an in-depth interview with the head of the Czech Athletic Federation´s communication department. So the third research question is:

3) How does the Czech Athletic Federation´s communication team, which manages social sites, work?

The mentioned interview should also include the topic of social networks itself, at the same time it should not be the main basis for the entire thesis, but should be part of it, and parts from the interview should be appropriately used within (especially) the practical part.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK