Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Morphological adaptation of Turkic lexical borrowings in selected Slavic languages
Název práce v češtině: Morfologická adaptace turkických lexikálních přejímek ve vybraných slovanských jazycích
Název v anglickém jazyce: Morphological adaptation of Turkic lexical borrowings in selected Slavic languages
Klíčová slova: lexikální přejímky|strukturní adaptace|morfologická adaptace|turkické jazyky|slovanské jazyky|jazykový kontakt
Klíčová slova anglicky: lexical borrowings / loanwords|structural adaptation|morphological adaptation|Turkic languages|Slavic languages|language contact
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra Blízkého východu (21-KBV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Viktor Elšík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.12.2021
Datum zadání: 17.12.2021
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 03.02.2023 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.12.2022
Datum proběhlé obhajoby: 03.02.2023
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Ľubomír Novák, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je komparativním způsobem analyzovat strukturní vzorce při adaptaci lexikálních přejímek z turkických jazyků (např. turečtiny, tatarštiny, krymské tatarštiny, nogajštiny či čuvaštiny) do různých jazyků slovanských, a to především s ohledem na adaptaci morfologickou a se zaměřením na slovanské jazyky v přímém kontaktu s jazyky turkickými, např. na ruštinu a srbštinu/chorvatštinu/bosenštinu. V úvodních částech práce student mj. a) poskytne přehled dosavadní odborné literatury k tématu (zvl. morfologické) adaptace lexikálních přejímek a v souvislosti s tím b) představí teoretický rámec pro svou vlastní analýzu adaptace lexikálních turcismů ve slovanských jazycích; a c) podá přehled odborné literatury k turcismům ve slovanských jazycích (pokud to bude užitečné, pak případně i obecně k lexikálním přejímkám z turkických jazyků a/nebo do slovanských jazyků) a jejich strukturní adaptaci a v souvislosti s tím d) představí i vlastní metodologii identifikace turcismů a jejich zdrojů a vytváření datového korpusu pro svou analýzu. Jádrem práce bude samotná analýza strukturních vzorců při adaptaci lexikálních turcismů v různých slovanských jazycích, a to v komparativní perspektivě, totiž především s ohledem na různé strukturní charakteristiky přejímajících slovanských jazyků, případně i s ohledem na různé strukturní charakteristiky zdrojových turkických jazyků (a konkrétních přejímaných lexémů).
Seznam odborné literatury
Adaptace lexikálních přejímek, výběrově: Field, Fredric W. 2002. Linguistic borrowing in bilingual contexts. John Benjamins. Filipović, Rudolf. 1980. Transmorphemization: Substitution on the morphological level reinterpreted. Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia: Revue publiée par les Sections romane, italienne et anglaise de la Faculté des Lettres de l’Université de Zagreb 25: 1–8. Haspelmath, Martin. 2009. Lexical borrowing: concepts and issues. In: Haspelmath, Martin / Tadmore, Uri (eds.) Loanwords in the world’s languages. De Gruyter Mouton. 35–54. Haugen, Einar. 1950. The analysis of linguistic borrowing. Language 26(2): 210–231. Hickey, Raymond (ed.) 2020. The handbook of language contact. Wiley & Blackwell. Hutin, Mathilde. 2015. Loanword adaptation: Phonological and cognitive issues. Yearbook of the German Cognitive Linguistics Association 3: 89–104. Johanson, Lars. 2002. Contact-induced linguistic change in a code-copying framework. In: Jones, Mari C. / Esch, Edith (eds.) Language change: The interplay of internal, external and extra-linguistic factors. 285–313. Berlin: Mouton de Gruyter. Matras, Yaron. 2009. Language contact. Cambridge University Press. Pakerys, Jurgis. 2016. On the derivational adaptation of borrowings. SKASE Journal of Theoretical Linguistics 13(2). Peperkamp, Sharon. 2015. Phonology versus phonetics in loanword adaptations. In: Romero, Joaquín / Riera, María (eds.) The phonetics–phonology interface: Representations and methodologies. 71–90. John Benjamins. Poplack, Shana / Sankoff, David. 1984. Borrowing: the synchrony of integration. Linguistics 22, 99-136. Thomason, Sarah G. 2001. Language contact: An introduction. Edinburgh University Press. Thomason, Sarah G. / Kaufman, Terrence S. 1988. Language contact, creolization and genetic linguistics. University of California Press. Weinreich, Uriel. 1953. Languages in contact: Findings and problems. Linguistic Circle of New York. Winford, Donald. 2003. An introduction to contact linguistics. Blackwell. Wohlgemut, Jan. 2009. A typology of verbal borrowing. Mouton de Gruyter. Turcismy v slovanských jazycích, výběrově: Adamović, Milan. 1968–9. Turske pozajmice neosmanskog porekla I. Naš jezik 17: 284–298. Adamović, Milan. 1976. Turske pozajmice neosmanskog porekla II. Naš jezik 22: 24–38. Ban, Lidija / Matovac, Darko. 2012. On Turkish loanwords in the Croatian language. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 2(4): 155–166. Darasz, Zdzisław. 1974. The word-formation of Serbo-Croatian substantives of Turkish origin I. Folia Orientalia 15: 119–139. Darasz, Zdzisław. 1976. The word-formation of Serbo-Croatian substantives of Turkish origin II. Folia Orientalia 16: 193–213. Dorin, Gamulesku. 1977. Turcizmi – indirektne pozajmice iz srpskohrvatskog jezika u banatskim rumunskim govorima. Književni jezik 6(2): 3–11. Gojčeta, Lucia Irma. 2020. Тюркизмы в русском языке. PhD, University of Zagreb. Graffard, Sylvie. 1980. Turzismen im Russischen. PhD, Geisteswissenschaftliche Fakultät der Universität, Wien. Gürsel, Ali Mehmet. 2019. Türkçeden Boşnakçaya geçmiş kelimelerde anlam değişmeleri. MA theses, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Johanson, Lars / Csató, Éva Ágnes. 2015. The Turkic languages. Routledge. Knežević, Anton. 1962. Die Turzismen in der Sprache der Kroaten und Serben. Meisenheim am Glan: Anton Hain. Kolar, Emina Berbić. 2021. Turkisms in the Slavonian dialect as a bridge of intercultural ties between two peoples: Croats and Turks. In: Mlinarević, Vesnica / Brust Nemet, Maja / Husanović Pehar, Jasmina (eds.) Intercultural Education: Conference Proceedings / Obrazovanje za interkulturalizam: zbornik radova. Osijek: Faculty of Education. 103–113. Kowalski, Tadeusz. 1932. W sprawie metodologii badań zapożyczeń tureckich w językach słowiańskich. Horák, Jiří / Murko, Matyáš / Weingart, Miloš / Petíra, Stanislav (eds.) Sborník prací I. sjezdu slovanských filologů v Praze 1929. Praha: Nákladem výboru I. Sjezdu slovanských filologů v Praze. 554‒556. Loma, Aleksandar / Bjeletić, Marta / Vlajić-Popović, Jasna / Petrović, Snežana. 2003–2008. Etimološki rečnik srpskog jezika 1–3. Beograd. Poppe, Nicholas. 1971. Studies of Turkic loan words in Russian. Harrassowitz. Schmaus, Alois. 1968. Pojave tursko-srpskohrvatske jezičke interferencije. Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja 6: 121–134. Schweickard, Wolfgang. 2011. Osmanismen in den europäschen Sprachen. Vorüerlegungen zu einem vergleichenden historischen Wöterbuch. Lexicographica 27. Škaljić, Abdulah. 1966. Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku. Sarajevo: Izdavacko preduzece „Svjetlost. Skok, Petar et al. 1971–. Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Stachowski, Marek. 2020. Slavic languages in contact, 8: Turkish -ı- > Serbian, Croatian -r-. Književni jezik 31: 49–55. Stachowski, Stanisław. 1962. Die osmanisch-türkischen Lehnwörter im Serbokroatischen und ihre Bedeutung für die historische Phonetik des Osmanisch-Türkischen. Folia Orientalia 4: 143–170. Stachowski, Stanisław. 1967. Studia nad chronologią turcyzmów w języku serbsko-chorwackim. Uniwersytet Jagielloński. Stachowski, Stanisław. 1973. Fonetyka zapożyczeń osmańsko-tureckich w języku serbsko-chorwackim. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Stachowski, Stanisław. 2014. Türkischer Einfluss auf den slavischen Wortschatz. In: Kempgen, Sebastian / Kosta, Peter / Berger, Tilman / Gutschmidt, Karl (eds.) Die slavischen Sprachen. Halbband 2 (= Handbücher zur Sprach-und Kommunikationswissenschaft, 32.) 1198–1210. De Gruyter Mouton.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK