Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Násilí na ženách v době pandemie Covid-19
Název práce v češtině: Násilí na ženách v době pandemie Covid-19
Název v anglickém jazyce: Violence against women in Covid-19 pandemic
Klíčová slova: násilí na ženách, Covid-19, syndrom, karanténa, násilí v rodině, agresor, oběť
Klíčová slova anglicky: violence against women, Covid – 19, syndrom, quarantine, domestic abuse, aggressor, victim
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav nelékařských studií (15-210)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.09.2022
Datum zadání: 20.09.2022
Datum a čas obhajoby: 06.06.2023 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.04.2023
Datum odevzdání tištěné podoby:25.04.2023
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2023
Oponenti: doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce, „Domácí násilí na ženách v době pandemie Covid-19“ se v teoretické
části zabývá problematikou domácího násilí uvnitř rodin a možnostmi pomoci ženám, jeho
obětem. Podává základní informace o domácím násilí, jeho formách a příčinách, dynamice i
důsledcích a to nejen na ženách, ale také na dětech. Významnou částí se bakalářská práce
zaměřuje na nutnost profesionálního přístupu a postupu zdravotnického lékařského i
nelékařského personálu v procesu interdisciplinární spolupráce k obětem domácího násilí.
Ve výzkumné části se bakalářská práce snaží proniknout do problematiky domácího
násilí z pohledu pěti žen různých ročníků, které si domácím násilím prošly a to i během
karantény. Pomocí narativního interview, zaznamenává jejich životní osudy a zjišťuje způsoby,
jakými se ony samy snaží svoji situaci řešit.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis, "Domestic violence against women in the time of the Covid-19 pandemic",
deals in the theoretical part with the issue of domestic violence within families and the
possibilities of helping women, its victims. It provides basic information on domestic violence,
its forms and causes, dynamics and consequences, not only on women but also on children. A
significant part of the bachelor thesis focuses on the necessity of professional approach and
procedure of medical and non-medical personnel in the process of interdisciplinary cooperation
towards victims of domestic violence.
In the research part, the bachelor's thesis tries to delve into the issue of domestic violence from
the perspective of five women of different ages who have experienced domestic violence,
including during quarantine. Using narrative interviews, it records their life stories and maps
the ways in which they themselves try to resolve their situation.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK