Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příprava analýzy dat z Čerenkovského detektoru mionů v neutrinovém experimentu JUNO
Název práce v češtině: Příprava analýzy dat z Čerenkovského detektoru mionů v neutrinovém experimentu JUNO
Název v anglickém jazyce: Development of processing of data from Čerenkov muon detector in the neutrino experiment JUNO
Klíčová slova: oscilace neutrin|Čerenkovský detektor
Klíčová slova anglicky: neutrino oscillation|Čerenkov detector
Akademický rok vypsání: 2023/2024
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: Ing. Vít Vorobel, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
.
Seznam odborné literatury
F. Boehm, P. Vogel: Physics of Massive Neutrinos, Cambridge University Press 1992
C.Giunti, Ch.W.Kim: Fundamentals of Neutrino Physics and Astrophysics, Oxford University Press, 2007
G.F.Knoll: Radiation Detection and Measurement, John Wiley & Sons, New York, Toronto, Singapure,1979 1989
W.R.Leo: Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments, Springer-Verlag Heidelberg 1994
Fangpeng An et al: Neutrino physics with JUNO, 2016 J. Phys. G: Nucl. Part. Phys. 43 030401
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/0954-3899/43/3/030401/pdf
Předběžná náplň práce
JUNO (Jiangmen Underground Neutrino Observatory) je experiment zaměřený na přesné měření oscilací reaktorových antineutrin.
Experiment je v současné době v závěrečné fázi výstavby v jižní Číně. Experiment sestává
ze scintilačního detektoru elektronových antineutrin, z dvou systémů pro detekci kosmických mionů
a z dalších subsystémů. Pro účely kalibrace Čerenkovského detektoru mionů bude sloužit systém několika
set světelných diod, který generuje nanosekundové záblesky, ovládaný odpovídající elektronikou a softwarem,
který je v současné době předmětem vývoje.

Navrhovaná práce bude zaměřena na vývoj kalibračního systému a na vyhodnocování kalibračních dat z kalibračního systému a z
Čerenkovského detektoru mionů. Během práce v mezinárodním týmu se student seznámí s neutrinovým experimentem JUNO,
s elektronickým řízením kalibračního systému a s potřebným software.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
JUNO (Jiangmen Underground Neutrino Observatory) is an experiment which is focused on precise measurement of
reactor antineutrino oscillations. The experiment is now in the final phase of construction in South China.
The experiment consists of scintillation detector of electron antineutrinos, of two systems for detection
of cosmic muons and of other subsystems. A system composed of several hundreds of LEDs will serve for the
purpose of calibration of the Čerenkov muon detector. The calibration system generates nanosecond light
pulses will be controlled by corresponding electronics and software which is subject of the development
at present.

The proposed project is focused on development of the calibration system, on evaluation of the calibration data provided
by the calibration system and by the Čerenkov muon detector. During the research, the student as a member of
international team will become familiar with the neutrino experiment JUNO, with electronic control of the calibration
system as well as with the needed software.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK